Σενάρια για την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες το 2025

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDFOP) δημοσίευσε πρόσφατα μία έρευνα με εκτιμήσεις αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας και την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025.

Κοινή βάση για τα τρία πιθανά σενάρια (βασικό, αισιόδοξο, απαισιόδοξο) αποτελεί το γεγονός ότι οι επικρατούσες δημογραφικές τάσεις προοιωνίζουν γήρανση του εργατικού δυναμικού, καθώς και συνταξιοδότηση πολλών εργαζομένων. Αν και ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού αναμένεται μείωση του εργατικού δυναμικού, εντούτοις ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν εργασία στην ΕΕ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περισσότερο από 10 εκατ., από 240,3 εκατ. το 2012 σε 250,9 εκατ. το 2025. Παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας θα αυξηθεί λόγω παράτασης του εργασιακού βίου, ενώ αναμένεται να επιδιώξουν την ένταξη στην αγορά εργασίας και περισσότερες γυναίκες.

Όσον αφορά στα τρία σενάρια, το βασικό προβλέπει συγκρατημένη οικονομική ανάκαμψη, ευκολότερη πρόσβαση στο δανεισμό με επακόλουθες συνέπειες την άνοδο των επενδύσεων και της καταναλωτικής δαπάνης, ενίσχυση των εξαγωγών, πληθωρισμό εντός των στόχων, διατήρηση των χαμηλών επιτοκίων, συρρίκνωση του κρατικού χρέους, σταδιακή μείωση των πιέσεων για περικοπές δαπανών και είναι αυτό που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των κεντρικών συμπερασμάτων. Τα άλλα δύο κάνουν, αντίστοιχα, πιο αισιόδοξες και πιο απαισιόδοξες υποθέσεις αναφορικά με τις οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, λοιπόν, οι θέσεις εργασίας το 2025 στην ΕΕ προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε 243 εκατ. σε αντιδιαστολή με τα 245,5 εκατ. που προβλέπει το αισιόδοξο σενάριο. Η μικρή διαφορά που παρατηρείται, παρότι το δεύτερο υποθέτει πολύ ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες, μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ακόμα και στο ενδεχόμενο ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος προκειμένου να οδηγήσει η ενισχυμένη οικονομική δραστηριότητα σε υψηλότερη απασχόληση. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1, η απόκλιση των εκτιμήσεων του βασικού σεναρίου από το απαισιόδοξο είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Σύμφωνα με το τελευταίο, οι θέσεις εργασίας το 2025 θα ανέλθουν σε 235 εκατ. καθώς μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση θα περιορίσει δραστικά την ικανότητα της οικονομίας να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Συνολικά, το βασικό σενάριο προβλέπει επιστροφή της απασχόλησης στα προ κρίσεως επίπεδα μεταξύ 2017-2018, το αισιόδοξο μεταξύ 2015-2016, ενώ στο απαισιόδοξο η απασχόληση εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από αυτό το επίπεδο ακόμα και το 2025.

Διάγραμμα 1. Θέσεις εργασίας μέχρι το 2025 με βάση τα τρία σενάρια

Σενάρια για την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες το 2025

Πηγή: CEDEFOP (June, 2013).

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ