Η Συμβολή της Διά Βίου Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

Η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με την όλο και περισσότερο αυξανόμενη σπουδαιότητα της γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον απαιτούν εργατικό δυναμικό μευψηλή εξειδίκευση και ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Η αυξημένη ζήτηση εξειδικευμένης εργασίας και η ταυτόχρονη εξάλειψη της ανειδίκευτης εργασίας απαιτούν μεγαλύτερη προσφορά από άτομα με υψηλά προσόντα, επαγγελματική κατάρτιση και διαρκή ανανέωση της γνώσης.

Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικό πυλώνα παροχής γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης στους εργαζομένους, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Τα κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές παροχής προγραμμάτων διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στους ανέργους στους ανειδίκευτους και στους υποαπασχολούμενους. Έτσι θα τους δοθεί η δυνατότητα να εφοδιαστούν με νέα προσόντα καθιστώντας πιο εύκολη την είσοδό τους στην αγορά εργασία.

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχής των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης στην ΕΕ-27 για τα έτη 2007, 2009 και 2011. Τα χαμηλότερα ποσοστά διαχρονικά ως επί το πλείστον παρουσιάζουν οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και των Βαλκανίων, ενώ τις καλύτερες επιδόσεις σημειώνουν οι χώρες του Βορρά.Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση από το τέλος της κατάταξης με ποσοστά συμμετοχήςπολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, το 2007 μόλις το 2,1% του πληθυσμού συμμετείχε σε προγράμματα επιμόρφωσης, ενώ το 2011 το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 2,4 σημειώνοντας μικρή άνοδο.

Διάγραμμα 1. Συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης

Η Συμβολή της Διά Βίου Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ