Μήπως ένα… robot απειλεί να κλέψει τη θέση σας;

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

Η σύγχρονη αγορά εργασίας εμφανίζει σημαντική διαφοροποίηση σχετικά με τις προοπτικές διαφορετικών επαγγελμάτων: Από τη μία, επαγγέλματα με ιδιαίτερη εξειδίκευση που προϋποθέτουν ιδιαίτερες «πνευματικές» δεξιότητες εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές, τη στιγμή που επαγγέλματα μεσαίας εξειδίκευσης υποκαθίστανται από αυτόματα μηχανήματα ή μεταφέρονται σε χώρες φθηνότερου εργατικού δυναμικού. Ενώ η τάση αυτή είναι ευρέως γνωστή, παράλληλα παρατηρείται μία λιγότερο γνωστή τάση ικανοποιητικής μεγέθυνσης των θέσεων εργασίας που αφορούν δεξιότητες χαμηλότερης κατά κύριο λόγο εξειδίκευσης (π.χ. φροντίδα ηλικιωμένων, υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες φύλαξης κ.λπ.) και καθήκοντα που δύσκολα μπορούν να υποκατασταθούν από το φθηνότερο εργατικό δυναμικό απομακρυσμένων χωρών ή από αυτόματα μηχανήματα.

Η υπολογιστική ισχύς των σύγχρονων συστημάτων και η δύναμη των μηχανικών κατασκευών είναι τέτοια που επιτρέπει την υποκατάσταση την ανθρώπινης εργασίας σε καθήκοντα, τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες και ξεκάθαρους (προγραμματισμένους εκ των προτέρων) κανόνες. Από την άλλη, οι… μηχανές αδυνατούν να αναλάβουν «πρωτοβουλίες» και να ολοκληρώσουν εργασίες για τις οποίες απαιτείται η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα της ανθρώπινης φύσης.

Πρόσφατη μελέτη προχώρησε στην ταξινόμηση διαφορετικών επαγγελματικών καθηκόντων με βάση την επαναλαμβανόμενη (routine) φύση τους και την ευκολία με την οποία είναι δυνατόν να αυτοματοποιηθούν βάσει απλών κανόνων. Οι πέντε βασικές κατηγορίες καθηκόντων είναι οι εξής:

  • Επίλυση μη-δομημένων προβλημάτων (Solvingunstructuredproblems): Σε παρόμοια καθήκοντα, ένας Η/Υ συνεισφέρει στην επίλυση προβλημάτων, χωρίς να είναι σε θέση (ακόμα;) να υποκαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη. Για παράδειγμα, ο γιατρός που προσπαθεί να προχωρήσει σε διάγνωση, ο δικηγόρος που προσπαθεί να υιοθετήσει την κατάλληλη υπερασπιστική γραμμή, ή το στέλεχος marketing που προσπαθεί να επινοήσει μια νέα διαφήμιση.

  • Διαχείριση νέας πληροφορίας (Workingwithnewinformation): Και στις εργασίες αυτές ο Η/Υ μπορεί να αξιοποιηθεί, χωρίς όμως να είναι σε θέση να υποκαταστήσει απόλυτα την ανθρώπινη εργασία. Για παράδειγμα, ένας καθηγητής που προσπαθεί να επινοήσει ένα παράδειγμα για να βελτιώσει το επίπεδο κατανόησης των μαθητών του ή ένας οικονομικός/πολιτικός αναλυτής που προσπαθεί να προβλέψει τις επιπτώσεις των πιο πρόσφατων εξελίξεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ