ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

    Από: Startup Team

του Ηλία Δ. Τζαννή*

Λόγοι επιλογής του τομέα Γραμματείας Διοίκησης και του ρόλου Γραμματέων.

 • Μέσω του εν λόγω τομέα και ρόλου εκφράζεται η οραματική στρατηγική της Διοίκησης της επιχείρησης, που στοχεύει στο ποιοτικό αποτέλεσμα, την επικέντρωση στον πελάτη και τη σύναψη ευρύτατων συνεργασιών, προσδοκώντας την ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εξωστρέφεια.
 • Το επάγγελμα Γραμματέως κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ δέκα επαγγελμάτων, που στην κρίση «γεννούν» νέες θέσεις εργασίας, όπως καταγράφει πανευρωπαϊκή έρευνα της Κομισιόν.
 • Οι Γραμματείς λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης τους στο περιβάλλον της Διοίκησης, έχουν άριστη γνώση της εικόνας της επιχείρησης και της θετικής εμπειρίας των πελατών -που διαμορφώνουν πλέον καταστάσεις- και έτσι παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτούς άμεσης διαπροσωπικής και τηλεματικής εξυπηρέτησης σε πολυποίκιλα θέματα.

Καινοτομικά εργαλεία για τον ανασχεδιασμό του εν λόγω τομέα και ρόλου.

 • Η χρήση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1437/12.9.2011 ”Γραμματεία Διοίκησης – Καθήκοντα, Επαγγελματική Επάρκεια, Οργάνωση Γραφείου και Υποστηρικτικά Εργαλεία”, που αποτελεί ελληνική καινοτομία και δεν υφίσταται ανάλογο του στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η επάνδρωση του τομέα με πιστοποιημένες Γραμματείς Διοίκησης, μέσω της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ε.Ο.Π.Ε.Κ. και του Τεχνοβλαστού ACTA (Aristotle Certification Training & Assessment) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Η καινοτομική εκπαίδευση Γραμματέων Διοίκησης για ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συναρτώνται με το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και τους επιτρέπουν:
  • αφενός να χειριστούν ταχύτατα και με συνειδητά συντονισμένη δραστηριότητα και e-μέσα, θέματα αρμοδιότητάς τους και

  • αφετέρου να υλοποιήσουν οι ίδιες τον ανασχεδιασμό, με την έγκριση της Διοίκησης, ως επαΐουσες και καθ’ ύλην αρμόδιες, μια νέα τάση, η οποία με επίταση προτείνεται και από το προαναφερόμενο Πρότυπο ΕΛΛΟΤ 1437.

 • Η χρήση μιας σειράς από εξειδικευμένα χρηστικά εργαλεία, τα οποία εκπονήθηκαν από έγκριτους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς (ISO, ΕΛΟΤ, ΕΛΙΝΥΑΕ), ενώσεις (Ε.Ε.), συνδέσμους(ΣΕΒ), φόρα (e-business forum), υπουργεία (Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) κ.ά.

*Ο Ηλίας Δ. Τζαννής

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συντονιστής Ειδικής Ομάδας Έργου που εκπόνησε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1437 ”Γραμματεία Διοίκησης”. Επιχειρησιακός Ερευνητής και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος «Certified Adults Trainer for Secretaries Management Assistants», της ACTA τεχνοβλαστού του Α. Π. Θ. Πτ. Δημοσίας Διοίκησης, Πολιτικών Επιστημών & Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης (MSc).

iliastzannis@gmail.com