ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

    Από: Startup Team

Η μεγαλύτερη δαπάνη στη λειτουργία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των  καταστημάτων λιανικής, είναι η δαπάνη που αφορά στο προσωπικό μας. Για να είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειές μας για την εξασφάλιση κερδών, πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε ένα συνεχή έλεγχο σ’ αυτή την δαπάνη.

Ας διερωτηθούμε αν κάθε υπάλληλος που αμείβεται για οκτάωρη εργασία, αποδίδει οκτάωρη εργασία με ζήλο και αφοσίωση για την επιχείρηση, με ευγένεια και φροντίδα για τους πελάτες οι οποίοι είναι και ο λόγος ύπαρξης της επιχείρησης.

!command:ad!
Δείχνουμε στους ανθρώπους μας ειλικρινές ενδιαφέρον όταν συζητάμε μαζί τους διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν; Αναγνωρίζουμε και ανταμείβουμε τις καλές, φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν; Τους δίνουμε την ευκαιρία να πετύχουν σ’ αυτό που κάνουν; Διαθέτουμε τον απαραίτητο χρόνο για την εκπαίδευσή τους; Φροντίζουμε ώστε να είναι τακτικές οι συναντήσεις του προσωπικού; Υποστηρίζουμε την ομαδική εργασία;

Αυτή η μέθοδος, είναι η τεχνική προσέγγιση στον έλεγχο των δαπανών προσωπικού, που με μία λέξη θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «προγραμματισμό». Με άλλα λόγια, καθορίζουμε στόχους παραγωγικότητας υπό μορφή «πωλήσεων ανά ανθρωποώρα». Εδώ, λαμβάνουμε υπόψη, από τη μία πλευρά τις πωλήσεις και από την άλλη την απόδοση που μπορεί να έχει ο υπάλληλος στη διάρκεια μίας ώρας (ανθρωποώρας).

Αλλά βέβαια, για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτή η μέθοδος, πρώτα χρειάζεται να έχουμε καλές προβλέψεις των πωλήσεών μας. Και για το λόγο αυτό, κάνουμε δύο ειδών προβλέψεις, μία εβδομαδιαία και μία ετήσια, με εξαμηνιαίους υποστόχους.

Οι προβλέψεις των εβδομαδιαίων πωλήσεων μας επιτρέπουν να προγραμματίζουμε τα ωράρια προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών της επόμενης εβδομάδας. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να περιορίσουμε τις δαπάνες μισθοδοσίας, ανάλογα πάντα με τον προβλεπόμενο όγκο πωλήσεων.

Βασική προϋπόθεση για τον καθορισμό στόχου πωλήσεων ανά ανθρωποώρα είναι ότι ο σχεδιασμός πρέπει να εγγυάται πως το επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των αναγκών των πελατών μας, όχι μόνο δεν θα μειωθεί αλλά θα βελτιώνεται συνεχώς. Η παραγωγικότητα δεν είναι μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική.

Στα χέρια μας βρίσκεται η ευκαιρία να αναπτύξουμε αυτές τις θετικές πρωτοβουλίες και τις μεταξύ μας συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε μια συνεχώς βελτιούμενη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα προς όφελος της επιχείρησης και των εργαζόμενων σ’ αυτήν.