Ξεκινά το πρόγραμμα Τουρισμός Για Όλους 2013-2014

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Εγκρίθηκε την υλοποίηση της Β’ Φάσης του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2013-2014, με ισχύ από το Μάρτιο 2014 έως 30 Ιουνίου 2014. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί μέσω δύο υποπρογραμμάτων (εξαήμερων διακοπών και Γ’ ηλικίας) .

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται μέχρι το ποσό των 2.000.000€ (δύο εκατομμυρίων ευρώ) και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΟΤ του έτους 2014 (κωδ. Εξόδων 2641.02 «Τουρισμός για Όλους») όπως έχει εγκριθεί με την αρ. 855/16-1-14 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του ΕΟΤ οικ. έτους 2014» ΑΔΑ ΒΙΨ4ΟΟ-ΦΦΝ, ως ακολούθως:

Υποπρόγραμμα 6ημεων διακοπών

Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος εξαήμερων διακοπών, που θα υλοποιηθεί από τον Μάρτιο 2014 έως 30 Ιουνίου 2014, θα διατεθούν συνολικά 23.400 ατομικά δελτία. Το προϋπολογιζόμενο κόστος του υποπρογράμματος αυτού ανέρχεται μέχρι το ποσό των 1.525.00,00€ (ένα εκατομμύριο πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ). Με την σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ θα καθορισθεί η ημερομηνία διανομής των δελτίων από τα ΚΕΠ

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr