Ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις που έχουν κάνει αίτηση για πτώχευση

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοίνωσε ότι ύστερα από απόφαση του ΔΣ, στις περιπτώσεις που ανοίγει η διαδικασία εξυγίανσης για επιχειρήσεις και εργοδότες, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ.του Πτωχευτικού Κώδικα όπως ισχύει, καθώς και στις περιπτώσεις της άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β, οι οφειλέτες μπορούν πλέον να επιλέξουν για τη ρύθμιση των οφειλών τους:

A. Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση των πρόσθετων τελών (Π.Τ) ποσοστού 80%.

B. Υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης στη βάση των παρακάτω όρων:

  • μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 60%,
  • μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 50%,
  • μέχρι ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 40%,
  • μέχρι εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 30%,
  • μέχρι εκατόν σαράντα τέσσερις (144) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 20% και,
  • μέχρι εκατόν εξήντα (160) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση (Π.Τ) 10%,
  • μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

Αιτήματα που αφορούν σε περισσότερες των ανωτέρω δόσεων φέρονται ενώπιον του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr