Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής υποψηφίων υποτρόφων για τις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του ΕΣΠΑ, η ΓΓΝΓ ανακοίνωσε την έναρξη της Β΄ Φάσης της Πράξης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

  • σε νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών που έχουν διακριθεί σε Διαγωνισμούς Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που διεξήχθησαν από φορείς υπό την αιγίδα ή υπό την εποπτεία ή με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από Διεθνή Οργανισμό ή από Αλλοδαπό Οργανισμό ή Ίδρυμα εγνωσμένου κύρους,
  • δεν έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία επιχείρησης, υλοποιώντας πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής είτε ατομικά ή ως επιχειρηματική ομάδα, το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο, για το οποίο διακρίθηκαν είτε με ίδια μέσα ή με χρηματοδότηση από τρίτους,
  • δεν έχουν παραχωρήσει με σχετική σύμβαση δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του επιχειρηματικού σχεδίου τους σε τρίτους.

Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν μέχρι και τις 6/6/2014 να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις g.staveri@neagenia.gr και g.stafylakis@neagenia.gr, όπου θα αναφέρουν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιον από τους Κύκλους Λειτουργίας των Κυψελών.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr