Σύμβουλο σε θέματα ίδρυσης νέων καινοτόμων επιχειρήσεων αναζητεί το Επιμελητήριο Δράμας

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Το Επιμελητήριο Δράμας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναζήτηση Συμβούλου με αντικείμενο “Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων” στο πλαίσιο της πράξης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Η αμοιβή του συμβούλου ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (10.800,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ήτοι σε 8.780,49 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% ποσού 2.019,51 ευρώ).

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης “Συν-Εργασία:Συλλογική Δράση για τη Στοχευμενη Στήριξη της Απασχόλησης στο ΝομόΔράμας», στον άξονα 07 – Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόλησηστις 8 περιφέρειες σύγκλισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”,«Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) στο Δήμο Δράμας»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καιεθνικούς πόρους

Διάρκεια Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 30.07. 2014

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας την προσφορά τους στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου Δράμας από τις 08:00 έως 14:00.

Πληροφορίες Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης τηλ: 25210-22750.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr