4 προγράμματα ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, ανακοινώνει την έναρξη της νέας σειράς τεσσάρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 1. ΜΒΑ πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων
 2. ΜΒΑ TQM πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 ή 4* εξαμήνων
 3. ΜΒΑ-Tourism Management, πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων
 4. Ε-ΜΒΑ, μερικής φοίτησης, διάρκειας 4 εξαμήνων

Στα εν λόγω Μεταπτυχιακά Προγράμματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 30/05/2014 20/06/2014 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση
 2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών Σπουδών
 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 6. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
 7. Tεστ GMAT (Απαιτείται μόνο για το MBA πλήρους φοίτησης και όχι για τα MBA TQM, Ε-ΜΒΑ & ΜΒΑ Tourism Management – Βαθμολογία μεγαλύτερη του 550 αξιολογείται θετικά στα προγράμματα MBA TQM & Ε-ΜΒΑ)
 8. Βιογραφικό Σημείωμα
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τριών τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (Απαιτούνται μόνο για το Ε-ΜΒΑ το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους πτυχιούχους)
 11. Τέσσερις (4) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες (Απαιτούνται μόνο 2 για το Ε-ΜΒΑ)

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr