Θωράκιση της αγροτικής επιχειρηματικότητας υπόσχεται το νέο ΕΣΠΑ

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Ο αγροδιατροφικός τομέας, μαζί με τον τουρισμό και την ενέργεια, είναι στους κλάδους προτεραιότητας για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας, στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα στην νέα προγραμματική περίοδο και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση.

Όπως τονίζεται στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η εστίαση της προσπάθειας σε προτεραιότητες, είναι προϋπόθεση επιβίωσης της ελληνικής οικονομίας. Ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων που οδηγούν στην ανάσχεση των επιπτώσεων της κρίσης και αναδεικνύουν ένα νέο παραγωγικό δυναμισμό βάσει σύγχρονων ανταγωνιστικών υπηρεσιών, είναι σύνθετη διαδικασία που απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απαιτείται η εστίαση των αναπτυξιακών πολιτικών της χώρας στους πυρήνες οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους μπορεί να δομηθούν και να διατηρηθούν, σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με όρους έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, ποιότητας, συνεργιών, εξωστρέφειας.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι η ανάδειξη και θωράκιση των δυναμικών εστιών επιχειρηματικότητας που διαθέτει η χώρα.

Παρεμβάσεις για αύξηση των επενδύσεων

Η παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων πρόκειται, με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, να καλύψει κενά που αφήνουν οι δεσμεύσεις για τη μείωση χρέους και ελλειμμάτων, όπως η δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, η βιομηχανική πολιτική (π.χ. ενίσχυση συστάδων επιχειρηματικότητας), η προώθηση των εξαγωγών και η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην οργάνωση βιομηχανικών, επιχειρηματικών και ερευνητικών υποδομών, στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, στη μεγέθυνση και επέκταση κυρίως των καινοτομικών επιχειρήσεων, στην ποιοτική και συνδεδεμένη και με τις ανάγκες της αγοράς έρευνα και εκπαίδευση, στη στοχευμένη κατάρτιση και επανακατάρτιση εργαζομένων και εργοδοτών που θα βελτιώνει την κινητικότητα και την προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες.

Ταυτόχρονα θα ενεργοποιηθούν τα απαραίτητα μέτρα και προγράμματα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020», όπως έχουν καθοριστεί για τη χώρα.

Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει να θεωρούνται και είναι, συμπληρωματικές των γενικότερων παρεμβάσεων που αποβλέπουν σε αύξηση του επιπέδου των ετήσιων επενδύσεων εντός των επόμενων δέκα ετών.

Οι προτεραιότητες

Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι ο τουρισμός, η ενέργεια και το αγρο-διατροφικό σύστημα.

Άλλοι τομείς με ανοδική πορεία, όπως οι υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών επιδιώκεται επίσης να συμμετέχουν διακριτά στη μεγέθυνση.

Ένας τομέας με οριζόντια αλλά και “αυτογενή” συνεισφορά είναι η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη που μπορεί να τροφοδοτεί με νέες γνώσεις και δεξιότητες όλους τους προηγούμενους τομείς, συνεισφέροντας δραστικά στην ανάπτυξη με τη διάσταση της καινοτομίας, ώστε να αυξάνουν συνεχώς την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και να παράγουν νέες απ’ ευθείας εκμεταλλεύσιμες γνώσεις με παγκόσμια εμπορική αξία (π.χ. νέα υλικά με πολλαπλές εφαρμογές σε διάφορους παραδοσιακούς ή νέους παραγωγικούς κλάδους).

Ομοίως, η εκπαίδευση και η διαρκής κατάρτιση αποτελούν εργαλεία μεταφοράς και διάχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμογής στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και διαρκούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr