Οι 10 Προτάσεις Του Ε.Β.Ε.Π. Για την Μετεξέλιξη Των Επιμελητηρίων

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, με επιστολές του προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας και το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ζητά να προωθηθεί προς υλοποίηση μια στοχευμένη, αναπτυξιακή πρόταση η οποία θα επιτρέψει σε όλα τα Επιμελητήρια της Χώρας, να προσαρμόσουν τις δομές και τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τις επιταγές του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις ανάγκες των επιχειρήσεων-μελών τους.

Η πρόταση του Ε.Β.Ε.Π. έχει ως στόχο την αναβάθμιση του ρόλου του Επιμελητηρίου στην πειραϊκή επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και στη ναυτιλία σε εθνικό επίπεδο, στημεγιστοποίηση του αποτελέσματος των δράσεών του στην τοπική κοινωνία, και στη διασφάλιση της μεσο-μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς του μέσα από την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών προς όλες τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως στη δημιουργία ενός Οδικού Χάρτη (roadmap) που κάθε Επιμελητήριο της Χώρας θα μπορεί να ακολουθήσει.

Επιπροσθέτως, βασικό χαρακτηριστικό της πρότασης είναι η ανάπτυξη σε διακριτά στάδια, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, γεγονός που θα επιτρέπει στα Επιμελητήρια να αξιολογούν συχνά τα οφέλη και να αποφασίζουν για την εξελικτική πορεία της κάθε εφαρμογής.

Επισημαίνεται ότι τα Επιμελητήρια, ως φορείς συλλογικότητας της επιχειρηματικότητας, πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικότατο και πολύπλευρο ρόλο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων, ως υποκινητές (facilitators) της αναπτυξιακής διαδικασίας, πολλαπλασιαστές των «καλών παραδειγμάτων» και των «βέλτιστων πρακτικών» (best practices), ως θεσμικοί Σύμβουλοι της Πολιτείας σε όλα τα θέματα που επηρεάζουν την επιχειρηματική κοινότητα και ως φορείς μεταφοράς & διάχυσης τεχνογνωσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οφείλουν να διασφαλίσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα, υιοθετώντας σύγχρονες φιλοσοφίες και μοντέλα λειτουργίας που θα βασίζονται στην ανταποδοτικότητα, ως προς τους όποιους πόρους εισπράττουν από τις επιχειρήσεις – μέλη τους.

Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα Επιμελητήρια θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν στα επόμενα χρόνια με τέτοιο τρόπο, ώστε:

 • να καταστούν πολύτιμοι Επιχειρηματικοί Συνεργάτες (valuable business partners) των μελών τους, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η ψηφιακή υπογραφή και η πλήρης ηλεκτρονική υποβολή των ισολογισμών, που θα δίνουν ρεαλιστικές και αποδοτικές λύσεις στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.
 • να προβάλουν την υγιή επιχειρηματικότητα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,

συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, βασισμένου στις ιδιαιτερότητες, στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στους φυσικούς πόρους και στο ανθρώπινο δυναμικό του τοπικού τους περιβάλλοντος.

 • να εργαστούν για να διασφαλίσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να αποκτήσουν στο μέτρο του δυνατού αυτάρκεια και οικονομική αυτοτέλεια σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και να συμβάλλουν στη θωράκιση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας απέναντι σε μελλοντικές δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες.
 • να επιδιώξουν τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους, δίνοντας έμφαση στην παροχή

ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη τους και προβάλλοντας τις δράσεις τους στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον, με στόχο την βέλτιστη και μέγιστη αξιοποίηση του έργου τους.

Προς αυτή τη κατεύθυνση το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, έχει ήδη υποβάλει στο ΥΠ.Α.ΑΝ. και τη Περιφέρεια Αττικής τις ακόλουθες 10 Αναπτυξιακές Προτάσεις για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020:

 1. Δημιουργία & Λειτουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων & Ναυτιλιακών Αξιών Πειραιάς (Χ.Ε.Π.)
 2. Δημιουργία Συστάδας Επιχειρήσεων με έμφαση στη Ναυτιλία & συναφείς υπηρεσίες(Clusters).
 3. Δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (Α.Κ.Ε.) στον Πειραιά και τις περιφερειακές αγορές της ευρύτερης περιοχής.
 4. Λειτουργία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Ε.Επ.) από τις υπηρεσίες του ΕΒΕΠ.
 5. Γραφείο Σύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Απασχόληση σε συνεργασία μεΠΑ.ΠΕΙ. και Τ.Ε.Ι. Πειραιά. (Κόμβος Ε.Β.Ε.Π.)
 6. Δράσεις επίλυσης εμπορικών διαφορών μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς(ΚΕ.ΔΙ.Π.) και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.
 7. Κατάρτιση, Συμβουλευτική, Πιστοποίηση Τεχνικής Ικανότητας Ανέργων (Πρόγραμμα: Δυναμώνω – Συνεχίζω).
 8. Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. στο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης με έμφαση στις λιμενικές δραστηριότητες, τις μεταφορές και το εξαγωγικό εμπόριο.
 9. Δυνατότητα ανάληψης της διαδικασίας των Πλειστηριασμών επαγγελματικών εγκαταστάσεων από τα Επιμελητήρια.
 10. Δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) και γραφείου αυτοδιοικητικών υπηρεσιών εντός του Επιμελητηρίου.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr