Νέο μεταπτυχιακό από το ΠΑ.ΠΕΙ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη διεπιστημονική περιοχή της Οικονομικής των Επιχειρήσεων με έμφαση στο βέλτιστο συνδυασμό των οικονομικών γνώσεων και των γνώσεων σε θέματα στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2327/95. Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (4 εξάμηνα) και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2014.

Ο αριθμός των εισακτέων για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ορίζεται σε 80 άτομα κατανεμημένα σε δύο τμήματα. Για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους και εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, οι υποψήφιοι θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 28/04/2014 έως και 30/06/2014 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση,
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (200-300 λέξεις),
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου,
  4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο),
  5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Δεκτό επικυρωμένο αντίγραφο με επικύρωση του πρωτοτύπου από δικηγόρο,
  6. Αναγνώριση απο το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών απο ΑΕΙ της αλλοδαπής (Επικυρωμένο αντίγραφο),
  7. Δύο (2) συστατικές επιστολές,
  8. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο τους),
  9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η συμπληρωμένη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται καθημερινά, στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (Καραολή & Δημητρίου 80, 1ος όροφος, γραφείο 110, τηλ. 210-(4142081, 4142080, 4142077)) καθημερινά 08:30- 14:30, Τρίτη & Πέμπτη 08:30 – 17:00.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr