Προτεραιότητα σε έρευνα και καινοτομία από νέο «Α. Μπαλτατζή»

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 είναι η κατάλληλη αφορμή για να τεθεί η χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας σε μια νέα βάση δημιουργώντας ένα σχετικό εθνικό στρατηγικό πλαίσιο, όπως τονίζεται στο σύμφωνο για το νέο ΕΣΠΑ, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο να μοχλεύσει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις μέσα από την επιλεκτική δρομολόγηση της δημόσιας χρηματοδότησης και τη στόχευση της πολιτικής έρευνας και της καινοτομίας στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στην πορεία προς το 2020 και εντεύθεν.

Στον αγροτικό τομέα, η καινοτομία δύναται να εφαρμοσθεί σε όλες τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη ενώ επιτυγχάνεται μέγιστο αποτέλεσμα όταν συνδυασθεί με συμβουλές και κατάρτιση των τελικά ωφελούμενων.

Οι δυνατότητες προώθησης συνεργασιών (δίκτυα, clusters, πιλοτικά έργα, έργα ανάπτυξης νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών, καινοτόμες βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τοπικές αγορές, καινοτόμες περιβαλλοντικές συνεργασίες, κοινωνική γεωργία κλπ.) με βάση τις ανάγκες του αγροδιατροφικού συστήματος και επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης, με βάση το περιφερειακό και εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα, σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, θα αξιοποιηθούν μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ειδικότερα, όσον αφορά το περιβάλλον θα πραγματοποιηθεί αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για την χρήση ΑΠΕ και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, στις πρακτικές καλλιέργειας. Κρίνεται απολύτως αναγκαία η παροχή συμβουλών, των εμπλεκομένων στη γεωργία, σε περιβαλλοντικά θέματα.

Τα αναμενόμενα κύρια αποτελέσματα ανά ταμείο έχουν ως εξής:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ

  • Ανάπτυξη συστάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων, κοινοπραξιών, πόλων καινοτομίας, πλατφορμών ή άλλων δομών με συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών
  • Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα νέα στην αγορά και νέα προς την επιχείρηση
  • Αύξηση των εξαγωγών Προϊόντων Yψηλής τεχνολογίας (% των συνολικών εξαγωγών)
  • Αύξηση της συμμετοχής των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου στα πρώτα στάδια της επένδυσης (% του ΑΕΠ)

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr