Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), μέχρι τις 28 Αυγούστου 2014.

Ο γενικός σκοπός της τρέχουσας πρόσκλησης είναι υποστήριξη της καινοτομίας και των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανωτέρω προκλήσεις και να σχεδιαστούν καινοτόμες δράσεις που να ανταποκρίνονται στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πραγματικότητες. Η πρόσκληση προάγει τον κοινωνικό πειραματισμό ως μέθοδο ελέγχου και αξιολόγησης καινοτόμων λύσεων. Οι ειδικότεροι σκοποί της πρόσκλησης αφορούν, πρώτον, την αξιοποίηση των καινοτομιών της κοινωνικής πολιτικής για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σύμφωνα με τις ειδικότερες εθνικές συστάσεις στο πλαίσιο του Εαρινού Εξαμήνου ̇ και δεύτερον, την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημοσίων, ιδιωτικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών προκειμένου να εμπλακούν σε δράσεις ευαισθητοποίησης για τη χρήση και τα οφέλη των καινοτομιών κοινωνικής πολιτικής.

Επομένως, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οφείλουν να παρουσιάσουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τον τρόπο σχεδιασμού, ελέγχου και υλοποίησης επιτυχημένων καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων. Η καινοτομία στις κοινωνικές πολιτικές σημαίνει νέες πρακτικές, πολιτικές, διαδικασίες για την ικανοποίηση νέων αναγκών που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής. Αυτό σημαίνει βελτίωση της παροχής, διαθεσιμότητας, ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υφιστάμενων υπηρεσιών ή δημιουργία νέας υπηρεσίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών. Περαιτέρω, οι προτάσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο και τις εθνικές συστάσεις στο πλαίσιο του Εαρινού Εξαμήνου αναφορικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η φροντίδα των παιδιών, η μακροχρόνια φροντίδα, οι υπηρεσίες δημόσιας απασχόλησης, η κατάρτιση, η δια βίου μάθηση, η υγειονομική φροντίδα και οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει κυρίως τις υπηρεσίες μίας στάσης, εξατομικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμες εταιρικές σχέσεις.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Οι αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, φορείς παροχής υπηρεσιών, κλπ.

Επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας διευρυμένων συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων αρχών (σε κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο) και κοινωνικών εταίρων, παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων και ΜΚΟ, καθώς θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία για την επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr