Παροχή Απαραίτητων Δεξιοτήτων για Συγκεκριμένη Θέση Εργασίας

    Από: Startup Team

Ο όρος, ανάπτυξη δεξιοτήτων, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο αντιστοιχίας δεξιοτήτων των ενηλίκων με τις ικανότητες τους. Επίσης αναλαμβάνει να βοηθήσει τον ενήλικα να αναπτύξει ή καλλιεργήσει τις δεξιότητες του έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να τις χρησιμοποιεί σε εργασιακή βάση. Οι θεωρητικές βάσεις αυτού του μέτρου αποτελούνται απο κάποιες ελάχιστες και κάποιες μέγιστες απαιτήσεις δεξιοτήτων για κάθε επάγγελμα και ταξινομούν τους εργαζόμενους σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τον εργαζόμενο με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, τον εργαζόμενο με καλό επίπεδο δεξιοτήτων και τον εργαζόμενο με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Μέσω του skills e-develοpment μπορεί να υπολογισθεί ο βαθμός του υψηλότερου ή χαμηλότερου σύμφωνα με την χρήση δεξιοτήτων του εργαζόμενου στην οικονομία. Η εμπειρική ανάλυση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα του ΟΟΣΑ δεξιοτήτων Ενηλίκων (PIAAC) και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας χωρίζονται σε τρεις τομείς δεξιοτήτων, ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς εργασίας της χώρας.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ασχολείται με την  διεξοδική έρευνα που αφορά τις δεξιότητες των ενηλίκων, μελετά το βαθμό στον οποίο ο πληθυσμός της κάθε χώρας έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, στα προβλήματα αλλά και στις προκλήσεις της εποχής μας. Ο οργανισμός αυτός δημιούργησε μια έρευνα σχετικά με τις δεξιότητες του κάθε ενήλικα, έχοντας σκοπό να συγκεντρώσει ένα όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα σχετικά με τις δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού. Ο πρωταρχικός όμως στόχος αυτής της έρευνας είναι να προσδιοριστούν οι μαθησιακές αδεξιότητες. Το skills e-development σύμφωνα με αυτό το δείγμα ενηλίκων αναλαμβάνει να αναπτύξει και να καλλιεργήσει συγκεκριμένες δεξιότητες, κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και μεμονωμένα για έναν άνθρωπο, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία μιας και καλείται να συμβάλλει στην επίλυση ενός από τα πλέον σημαντικότερα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, την ανεργία που μαστίζει τις σύγχρονες κοινωνίες.

Οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

Το τρέχον άρθρο αναφέρεται σε ένα νέο μέτρο της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων με μια θέση εργασίας, το οποίο επιτρέπει την κατάταξη των εργαζομένων από ένα χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης σε ένα υψηλό επίπεδο ειδίκευσης των τομέων δεξιοτήτων ανάγνωσης και αριθμητικής. Είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας, η οποία  βασίζεται στη θεωρία και την ανάπτυξη ατομικών δυνατοτήτων και δεξιοτήτων με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό θέσεων εργασίας και έγκυρης πληροφόρησης , σχετικά με την παραγωγική διαδικασία.

Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων των ενηλίκων με την αγορά εργασίας επηρεάζει έμμεσα και την πολιτική. Για παράδειγμα, μια καλύτερη αντιστοιχία δεξιοτήτων – εργαζομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας τους μπορεί να μειώσει την σπατάλη  δεξιοτήτων μεταξύ του υψηλού επιπέδου ειδίκευσης, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητας της με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης, ενώ ταυτόχρονα, μειώνοντας τα επίπεδα του στρες, να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητας της οικονομίας και της ευημερίας των ατόμων.

Δείγμα ενδεικτικών απαιτούμενων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας:

Τα περιζήτητα  στοιχεία της προσωπικότητας του υποψήφιου

Οι δεξιότητες του υποψήφιου

Οργανωτική δεξιότητα

Διοικητικές δεξιότητες:

Ομαδικό πνεύμα

-να παρακινεί τους άλλους

Διαπραγματευτική δεξιότητα

-να είναι οργανωτικός

Ευχέρεια λόγου

-να έχει πειθώ

Στυλ και σύνολο εμφάνισης

Επαγγελματικές δεξιότητες :

Ηγετικές δεξιότητες

-να έχει γνώση

Διαχειριστής χρόνου

-να έχει ικανότητα ανάλυσης δεδομένων

Αποτελεσματικότητα

-να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες

Σεβασμός

Επιχειρησιακές δεξιότητες:

Ήθος και πάθος

-να γνωρίζει από στόχους, προγράμματα

Καινοτομία

-να είναι καινοτόμος

Καλός ακροατής

-να παίρνει αποφάσεις

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Δεξιότητες Ομαδικής εργασίας

Ηγετικές δεξιότητες

 

Κωνσταντίνος Πρίφτης,

Φοιτητής Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών