Προσωπικές δεξιότητες

    Από: Startup Team

Προσωπικές δεξιότητες, ορίζονται οι ικανότητες και τα στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου καθώς και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα γεγονότα και τις καταστάσεις που βιώνει. Ακόμη, ως προσωπικές δεξιότητες ορίζονται οι δυνατότητες, ενός ατόμου  να είναι αποτελεσματικό, αποδοτικό, οργανωτικό και αποφασιστικό στις διάφορες προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές συναλλαγές του.

Οι δεξιότητες δεν είναι απαραίτητα έμφυτες αλλά και επίκτητες, οι οποίες   καλλιεργούνται  με τη μάθηση  δια μέσου της εκπαίδευσης και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης. Έτσιμέσω του της ανάπτυξης δεξιοτήτων δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να τις καλλιεργήσει τις δεξιότητες αυτές στον απαραίτητο βαθμό για την εύρεση εργασίας.

Αναγνωρίζοντας το άτομο ποιες είναι οι δεξιότητες του μπορεί να αποφασίσει ποιες θέλει να αναπτύξει προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός για την απόκτηση της θέσης εργασίας που επιθυμεί ή με ποια εργασία μπορεί να απασχοληθεί βάση αυτών (των δεξιοτήτων) που διαθέτει.

Στην αγορά εργασίας οι προσωπικές δεξιότητες λειτουργούν πολύ σημαντικά στην επιλογή αλλά και στην προαγωγή ενός εργαζόμενου. Παρόλο που, στις μέρες μας, μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων εργαζομένων είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών, η διαφοροποίηση τους έγκειται στην ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων.

Επιπρόσθετα προσωπικές δεξιότητες, θεωρούνται οι δεξιότητες όπως, μάθηση, επικοινωνία μέσω γραπτού ή προφορικού λόγου, προσαρμογή και ευελιξία, επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη, καθώς επίσης, η ομαδικότητα, οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης, τα ηγετικά στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου και η διαχείριση χρόνου του.

Ως προσωπικές δεξιότητες με ένα πιο τεχνητό τρόπο ορίζονται ως :

Τα συναισθήματα και οι διακίνηση τους. Η διακίνηση των συναισθημάτων, θεωρείται  η ικανότητα ενός ατόμου να γίνεται κατανοητός από τους υπολοίπους και να μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του.

Η γνώση του.  Για παράδειγμα, να είναι ρεαλιστής, να έχει αυτοκριτική, να είναι ικανός στο να επιλύει διάφορα προβλήματα, να έχει ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις επιθυμίες του, να έχει την δύναμη να αναγνωρίζει τα εμπόδια που του προκύπτουν και  να έχει την ωριμότητα να  λαμβάνει αποφάσεις.

Να έχει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.

Ο σωστός τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεξιοτήτων μπορεί να ενθαρρύνει και να εξωθεί το άτομο στην ορθή επικοινωνία και αυτοκριτική, όπου μέσα από μια εσωτερική ενδοσκόπηση να μπορεί να καταλαβαίνει τα λάθη του και να αυτοδιορθώνεται.

Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο πάνω στις προσωπικές δεξιότητες διαδραματίζει η ομαδική εργασία. Η  εργασία δηλαδή μέσα σε ομάδες δίνει την δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα να εμπλακεί σε μία ομαδική εμπειρία,  η οποία θα τον βοηθήσει να  ανακαλύψει και να εκφράσει τον εαυτό του, καθώς και να μοιραστεί και λάβει σημαντικές εμπειρίες. Επιπλέον, η ομαδική εργασία δίνει στο άτομο την δυνατότητα να μετριάσει κατά κάποιον τρόπο το υπέρμετρο εγώ του και να συνεργαστεί αρμονικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.