Υγεία και ασφάλεια στην εργασία και συμπεριφορές

    Από: Startup Team

“…σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι «επενδύσεις» στον τομέα πρόσληψης εργατικών ατυχημάτων μπορούν να αποφέρουν πολύ υψηλές αποδόσεις, που ανέρχονται κατά μέσον όρο σε 2,2 φορές πάνω από τους πόρους που διατέθηκαν. «Δηλαδή, εάν η πολιτεία και οι εργοδότες αφιερώσουν π.χ. 100 ευρώ σε ενέργειες πρόληψης κινδύνων και βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας, οι “επιστροφές” στην κοινωνία και η εξοικονόμηση κόστους λόγω αποτροπής ατυχημάτων και αύξησης της παραγωγικότητας ανέρχονται στα 220 ευρώ…”

Το ανωτέρω απόσπασμα φέρεται να είναι από σχετική ομιλία του Υπουργού Εργασίας τον Ιούνιο 2014 στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Πολιτικές για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στο μέλλον», στο Ζάππειο.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αποτελεί νομοθετική απαίτηση για τις επιχειρήσεις (Ν. 3850/2010).

Η έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους εργατικών ατυχημάτων με τις επιπτώσεις, που αυτά συνεπάγονται. Οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι:

• Υψηλά πρόστιμα από τις αρμόδιες αρχές στις επιχειρήσεις,
• Υψηλό κόστος περίθαλψης εργαζομένων για τους ίδιους ή και για τους εργοδότες,
• Προσωρινή ή μόνιμη αναστολή λειτουργίας μιας επιχείρησης,
• Αυξημένο ποσοστό απουσιών από την εργασία, που προκαλεί δυσλειτουργία στην επιχείρηση    κ.α.

Εκτός ωστόσο από τη γνώση της νομοθεσίας αναφορικά με τα μέτρα, που πρέπει να λαμβάνονται για την υγεία και ασφάλεια, είναι πλέον διεθνώς αναγνωρισμένη η ανάγκη για την αλλαγή συμπεριφορών στο εργασιακό περιβάλλον.

Συμπεριφορές και ασφάλεια στην εργασία

Η ασφάλεια στην εργασία δε διασφαλίζεται μόνο με τη γνώση της νομοθεσίας και τη λήψη των σχετικών μέτρων.
Όλα αυτά είναι συχνά ανεπαρκή αν δεν συνδυάζονται με τις κατάλληλες συμπεριφορές από πλευράς εργαζομένων και προϊσταμένων τμημάτων.

Πολλά εργατικά ατυχήματα οφείλονται σε άγνοια αλλά δεν είναι λιγότερα αυτά, που οφείλονται στην πεποίθηση ότι «σε μένα δεν μπορεί να συμβεί» ή «δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος» ή «ξέρω εγώ τι κάνω». Η πεποίθηση αυτή, που οδηγεί σε παράβλεψη ή υποτίμηση του κινδύνου, είναι μια συχνή αιτία εργατικών ατυχημάτων ακόμα και σε έμπειρους εργαζόμενους.

Επιπλέον είναι σημαντικό οι προϊστάμενοι τμημάτων σε μια επιχείρηση να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες, που θα διευκολύνουν τους εργαζόμενους να αλλάξουν τις συμπεριφορές τους και να υιοθετήσουν νέες, που θα συμβάλουν στη μείωση ή εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων (τουλάχιστον των σοβαρών). Το πολύ πιεστικό περιβάλλον εργασίας, η κόπωση στην εργασία, η έλλειψη συνεργασίας κ.ο.κ. μπορούν να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες και επικίνδυνες συμπεριφορές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις, που έχουν τα εργατικά ατυχήματα για όλους (δηλ. εργοδότες και εργαζόμενους) είναι συνεπώς προφανής η τακτική και ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης γύρω από θέματα, που άπτονται της υγείας και ασφάλειας στην εργασία αλλά και η δημιουργία εργασιακού κλίματος, που θα ενθαρρύνει, προάγει και κατά περίπτωση επιβάλλει την αλλαγή συμπεριφορών.

Σύνοψη

Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αποτελούν αναμφισβήτητα παράγοντες προαγωγής της απόδοσης αλλά και της δέσμευσης και αφοσίωσης των εργαζομένων. Εκτός αυτού, η πρόληψη κινδύνων μέσω λήψης κατάλληλων μέτρων μειώνει το ενδεχόμενο εργατικών ατυχημάτων και το κόστος, που αυτά συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους εργαζόμενους σε αυτές.

Πέρα ωστόσο από την εφαρμογή της νομοθεσίας, αποτελεί διεθνή συνειδητοποίηση και παραδοχή η ανάγκη για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών με σκοπό την αλλαγή συμπεριφορών στους χώρους εργασίας, που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αλλά και για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που να εντοπίζει και διορθώνει επικίνδυνες συμπεριφορές, είμαστε στη διάθεση σας στο info@success-keys.gr.

Copyright © 2014 Ιωάννης Ν. Γουσγούνης