20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμυνταίου

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει οτι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 ως εξής:

  1. Δεκατεσσάρων (14) ατόμων ειδικότητας ΥΕ16 Εργατών γενικών καθηκόντων

  2. Δύο ( 2 ) ατόμων ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών Οχημάτων (δίπλωμα κατηγορίας Γ’)

  3. Τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ28 Χειριστών Οχημάτων (δίπλωμα και άδεια ασκήσεως ενδιαφέροντος)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα ( δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr