Ενισχύσεις για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα

    Από: Startup Team

Πηγή: www.epidotisimag.gr

Aπό τις 15 Απριλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά ώστε να μετεγκατασταθούν σε Β.Ε.ΠΕ. και σε επιχειρηματικά πάρκα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, το σχετικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους με άρτιες υποδομές.

Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές από τις οποίες επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013,  χρηματοδοτείται, αρχικά, με το συνολικό ποσό των 10.000.000,00 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού Εφαρμογής.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 15%.

Mέσω του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000 έως €400.000 με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος.

Το συνολικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες (βλέπε σελ. 18 – 27 του Οδηγού Εφαρμογής).

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται από το πρόγραμμα

Επενδύσεις σε πάγια

Ενέργειες:

  1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
  2. Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών.
  3. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης
  4. Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής.
  5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  6. Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ).

Άυλες επενδύσεις

Ενέργειες:

  1. Μετεγκατάσταση.
  2. Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης.
  3. Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό που έχει δημοσιευτεί στις 14/12/2012.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 15-04-2013 μέχρι τις 31-05-2013 ώρα 24:00, μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis και www.ggb.gr.

Η Δράση «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθώς και από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

Τέλος, με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης Αθανάσιου Σκορδά, τα Βιομηχανικά Πάρκα Σχιστού και Κερατέας, υπάγονται πλέον στις διατάξεις του Ν. 3982/2011, με αποτέλεσμα να μπορούν να υποδέχονται στο εξής και εμπορικές δραστηριότητες σε ποσοστό μέχρι 40%.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και επιχειρηματικά πάρκα».