Πώς μπορείς να γίνεις αξιολογητής επενδυτικών προτάσεων ΕΣΠΑ

    Από: Startup Team

Πηγή: epixeirein.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει εκδόσει ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ), για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα λοιπόν με την “πρόσκληση”, Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

Α) Υποχρεωτικά προσόντα

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

2. Διετής τουλάχιστον Επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ
 • Τουρισμός
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαραγωγή / Εξοικονόμηση
 • Ποιότητα
 • Υπηρεσίες – Εμπόριο
 • Κατάρτιση (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών – ΕΜΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

Με ενασχόληση σε ένα ή – περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα:

 • Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Σχεδίων
 • Δανειοδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων
 • Υλοποίηση – Διαχείριση Επενδυτικών Έργων, Κοινοτικών Προγραμμάτων, κλπ

3.  Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά

Β) Επιθυμητά προσόντα:

 • § Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
 • § Τεκμηριωμένη Εμπειρία σε αξιολογήσεις επιχορηγούμενων επενδύσεων, εμπειρία στη σύνταξη σχετικών μελετών ή/και ελέγχου επενδύσεων στα αντικείμενα του ανωτέρω 2.2
 • § Εμπειρία στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • § Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο κατάλογο αξιολογητών
 • § Πιστοποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου σε Αντικείμενα σχετικά με την αξιολόγηση.

Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου δεν υποβάλλουν νέα αίτηση.

Επισημαίνεται ότι:

Οι υποψήφιοι αξιολογητές, οι οποίοι έχουν ήδη αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους για εγγραφή στο διευρυμένο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ μέχρι και την 28/3/2013 ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης της πρόσκλησης και ικανοποιούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας με βάση την μέχρι σήμερα ισχύουσα προκήρυξη (Α.Π. 3158/31.1.2013) παραμένουν επιλέξιμοι για εγγραφή στο Μητρώο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και παράλληλα ο φυσικός φάκελος κατατίθεται αποκλειστικά στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 12η Απριλίου και ώρα 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ εδώ www.efepae.gr/mitroo.html