Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας από το Mediterranean College

    Από: Startup Team

Μια ακόμη καινοτομία του Mediterranean College, αποτελεί η δημιουργία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, που προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές και στους αποφοίτους του Κολλεγίου, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο «επιχειρείν», ενώ παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα  να ανοίξουν ένα παράθυρο για την δυναμική τους είσοδο στην αγορά μέσα από το δρόμο της επιχειρηματικότητας.

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα προσφέρει στους φοιτητές και στους αποφοίτους του Mediterranean College, όλα τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε με δυναμισμό, σιγουριά και αυτοπεποίθηση να διεκδικήσουν την προσωπική και επαγγελματική τους καταξίωση μέσα από την νεανική επιχειρηματικότητα και την υλοποίηση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, επιτυγχάνοντας την προσωπική τους ανάπτυξη, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας.

Η δημιουργία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας αποτελεί μια πρωτοβουλία του Mediterranean College, που εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζει, και είχε προαναγγελθεί από τον Πρόεδρο του Mediterranean College, Καθηγητή κο Σοφοκλή Ξυνή, πρόσφατα, με αφορμή τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων του Mediterranean College στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, θα βοηθήσει φοιτητές και αποφοίτους να αναπτύξουν με  σωστούς όρους επιχειρηματικές δράσεις, συμβάλλοντας μέσα από τη φιλοσοφία του «επιχειρείν» στην  οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας συνιστά μια ολοκληρωμένη μονάδα πληροφόρησης και συμβουλευτικής για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Mediterranean College, που θα αποτελέσουν μια νέα, δυναμική γενιά επιχειρηματιών.  Οι δραστηριότητες του Κέντρου θα είναι δωρεάν προς τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Mediterranean College, ενώ στο άμεσο μέλλον θα επεκταθούν με ενημερωτικές δράσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, της ευρύτερη μαθητικής  κοινότητας.

Οι στόχοι του Κέντρου Επιχειρηματικότητας είναι:

1. Η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του Mediterranean College, σχετικά με την επιχειρηματικότητα,  η περεταίρω πληροφόρησή τους, και η μεταφορά τεχνογνωσίας, για τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

2. Η ενθάρρυνση και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους νέους φοιτητές και αποφοίτους, προκειμένου να υλοποιήσουν επιχειρηματικές δράσεις

3. Η ενημέρωσή τους για την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών καθώς και η αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων και ευρωπαϊκών πόρων

4. Η πληροφόρησή τους για προγράμματα και δράσεις σχετικά με το «επιχειρείν», και η ενεργός συμμετοχή τους σε δράσεις που σκοπεύουν στην  ανάδειξη, την επιβράβευση  ή τη  χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών ιδεών που σχετίζονται με την καινοτομία

5. Η Διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων του Mediterranean College που θα αποτελέσουν υποψήφιους επιχειρηματίες, με σχετικούς φορείς, επιμελητήρια, δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις, κ.α.

6. Η εξοικείωση των φοιτητών και των αποφοίτων του Mediterranean College με την  επιχειρηματική δραστηριότητα και η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την κατάλληλη επιχειρηματική σκέψη για την αποτελεσματική υλοποίηση επιχειρηματικών δράσεων

7. Η προσέλκυση νέων επιστημόνων, νέων επιχειρηματιών, καταξιωμένων επιχειρηματιών,  ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων, που στη βάση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνεισφοράς, θα συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Κέντρου, μέσα από δημιουργικές συναντήσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας, την υποστήριξη, τη δικτύωση των αποφοίτων  με σημαντικούς παράγοντες της παραγωγικής διαδικασίας και άλλες συναφείς δράσεις

8. Η προσέλκυση εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, που θα στηρίξουν τις δράσεις των αποφοίτων,  σε επίπεδο υλοποίησης, μέσω βράβευσης καινοτόμων δράσεων, χρηματοδότηση και διοικητική υποστήριξη,  συμβάλλοντας μελλοντικά στη δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας νεανικής επιχειρηματικότητας

9. Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών μέσω συμφώνων συνεργασίας με επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς, ινστιτούτα, συνδέσμους και ενώσεις  με κοινούς σκοπούς,

10.Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της απαραίτητης κουλτούρας που θα προωθεί την επιχειρηματικότητα μέσω της εκπόνησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων, ανοικτών προς την ευρύτερη μαθητική και φοιτητική κοινότητα

Άλλες δράσεις του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, θα αποτελέσουν η διοργάνωση σχετικών ημερίδων, διαλέξεων, και σεμιναρίων, η παροχή κατάλληλων εργαλείων, όπως software για δημιουργία business & marketing plans, ενημερωτικών εντύπων , κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Mediterranean College, Πελλήνης 8 & Πατησίων 107, Αθήνα, τηλ. 210 8899 600, e-mail: info@medcollege.edu.gr ,  www.medcollege.edu.gr