Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θεσπίζει τα «Βραβεία Ερευνητών»

    Από: Startup Team

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Ευρωπαϊκής Χάρτας Ερευνητών & του Κώδικα Δεοντολογίας Πρόσληψης Ερευνητών» θέσπισε δύο ετήσια «Βραβεία  Ερευνητών» (312η τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου). Με το καθένα από τα βραβεία αυτά το Πανεπιστήμιο θα αναγνωρίζει και θα επιβραβεύει μια σημαντική συνεισφορά στην έρευνα ή ένα σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα μελών του, που προβάλλουν και προωθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα «βραβεία Ερευνητών» είναι δύο κατηγοριών:

Α) «Βραβείο νέου ερευνητή». Πρόκειται για χρηματικό βραβείο €5,000.00 που απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που με το ερευνητικό τους έργο έχουν συμβάλλει σημαντικά στην  προώθηση της επιστήμης τους. Το χρηματικό βραβείο χορηγείται από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το χρηματικό βραβείο θα συνοδεύεται από ειδικό τιμητικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Β) «Τιμητικό βραβείο έρευνας». Πρόκειται για τιμητικό βραβείο που απευθύνεται σε μέλη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Προσωπικού που με συγκεκριμένο ερευνητικό επίτευγμα συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο βραβευόμενο θα απονέμεται ειδικό τιμητικό δίπλωμα συνοδευόμενο από το μετάλλιο του Πανεπιστημίου.

Υποψηφιότητες – προϋποθέσεις

Α) Για το «Βραβείο νέου ερευνητή», υποψήφιοι μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης ή νέοι ερευνητές που έχουν ολοκληρώσει τις διδακτορικές τους σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τους τελευταίους 12 μήνες από την προκήρυξη του βραβείου (στην τελευταία περίπτωση θα συνεκτιμάται θετικά η συνεχιζόμενη εργασία του υποψηφίου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Β) Για το «Τιμητικό βραβείο έρευνας», υποψήφιοι μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ και μεταδιδακτορικοί ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνέβαλλαν στην προώθηση της φήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης με ένα σημαντικό ερευνητικό επίτευγμα στο επιστημονικό τους πεδίο.

Προτάσεις για υποψηφιότητες και για τις δυο κατηγορίες βραβείων μπορεί να κατατίθενται από μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Κατάθεση υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Διαδικασία υποβολής

Α) Για το «βραβείο νέου ερευνητή»

  • μία σύντομη περιγραφή του υπό βράβευση έργου και της ιδιαίτερης συμβολής του στην προώθηση του επιστημονικού του πεδίου
  • ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ( 2 σελίδες το πολύ).
  • μία συστατική επιστολή από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Υποψηφίου.

Β)  Για το «τιμητικό βραβείο έρευνας»

•     μία σύντομη περιγραφή του υπό βράβευση ερευνητικού επιτεύγματος που συνέβαλε στην προώθηση της φήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης  (ερευνητική δραστηριότητα/ δημοσίευση/σημαντική ερευνητική επιχορήγηση).

•     ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ( 2 σελίδες το πολύ)

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνεται στο γραφείο του Πρύτανη.

 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

30 Απριλίου για ανάδειξη τον Ιούνιο.

 

Επιτροπή αξιολόγησης – Διαδικασία επιλογής

Πρόεδρος: ο εκάστοτε Αναπληρωτής Πρύτανη (Ακαδημαϊκών Υποθέσεων).

Μέλη: τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορούν να απευθύνονται, αν το κρίνουν αναγκαίο, και σε επιστήμονες διεθνούς κύρους για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Γραμματειακή υποστήριξη: Υπάλληλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τις υποψηφιότητες με τήρηση των αρχών διαφάνειας περιγράφοντας τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση και τελική επιλογή. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφιοτήτων, το χρηματικό βραβείο θα μοιράζεται. Εάν οι υποψηφιότητες που κατατίθενται δεν θεωρηθούν αρκετά ισχυρές για την απονομή του βραβείου, το βραβείο μεταφέρεται στον επόμενο χρόνο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κατατίθενται στον Πρύτανη για την τελική επικύρωση και ανακοίνωση των βραβείων εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. Η απονομή των βραβείων θα γίνεται σε ειδική εκδήλωση του Πανεπιστημίου που θα συμπίπτει με τελετή απονομής του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας ‘Στέλιος Πηχωρίδης’.

 

Συνοδευτικά Αρχεία :

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ