Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

    Από: Startup Team

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τη στιγμή της ίδρυσής του, έθεσε ως στόχο την πρόοδο της νεολαίας και του λαού μας μέσω της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης που υπηρετεί και προάγει. Το Πανεπιστήμιό μας ως οργανικό κομμάτι της κοινωνίας στην οποία ανήκει και την οποία υπηρετεί 90 και πλέον χρόνια, αφουγκράζεται τα προβλήματά της και επιχειρεί με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο να προσφέρει στην επίλυσή τους.

Στη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, η στήριξη νέων, ανέργων, ανθρώπων που επιχειρούν ένα νέο ξεκίνημα, μικρών επιχειρήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αυτό ακριβώς το κομμάτι της κοινωνίας μας καλούμαστε να στηρίξουμε με τα επιστημονικά εργαλεία και τις γνώσεις που διαθέτουμε. Τους νέους, ενισχύοντας τις γνώσεις τους, για να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για τη μελλοντική τους εξέλιξη, τους άνεργους που επιχειρούν ένα νέο ξεκίνημα και τις μικρές επιχειρήσεις που πασχίζουν να επιβιώσουν, με συμβουλευτική υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην κρίση κατά το δυνατόν πιο ανώδυνα.

Με σκοπό να συμβάλουμε στο κοινωνικό γίγνεσθαι, δημιουργήθηκε τον Μάρτιο 2013, με πρωτοβουλία της Πρυτανείας, το Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς ΟΠΑ“.

Το “Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς ΟΠΑ” αποτελείται από δύο ομάδες μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, οι οποίες ενεργοποιούνται, αντίστοιχα, στην ανάπτυξη δύο δράσεων: την εκπαιδευτική και την υποστηρικτική. Η εκπαιδευτική δράση έχει σκοπό να υποστηρίξει μαθησιακά και εκπαιδευτικά ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως άπορους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέους ανέργους, ενώ η υποστηρικτική δράση έχει σκοπό να προσφέρει υποστηρικτικές, συμβουλευτικού τύπου υπηρεσίες σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εκπαιδευτική Δράση Ομάδα EduSupport

Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας μας από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές του Πανεπιστημίου μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες της δράσης αναφέρονται παρακάτω:

Αντικείμενο

  • Φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα/ σεμινάρια σε θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του ΟΠΑ.
  • Εκπαιδευτικές ημερίδες.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Αποδέκτες

Νέοι, άποροι μαθητές πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργοι και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Ομάδα παροχής υπηρεσίας
Μέλη διδακτικού προσωπικού, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ, που θα συμβάλουν στη δημιουργία κρίσιμου κοινωνικού κεφαλαίου.

Ανταμοιβή φοιτητών
Η εθελοντική συμμετοχή των φοιτητών στην εν λόγω δράση είναι από τη φύση της ηθικά ανταποδοτική, μέσα στο πλαίσιο της ατομική ευθύνης στο κοινωνικό σύνολο. Η συμμετοχή προσφέρει στους φοιτητές πολύτιμες εμπειρίες και ηθική ανταμοιβή. Επιπλέον, οι φοιτητές θα μπορούν να λάβουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που θα αποδεικνύει την προσφορά τους.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Οι επιμέρους ενέργειες της εκπαιδευτικής δράσης προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο 2013, αφού προηγηθεί η καταγραφή και η οργάνωση των εθελοντών από τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές, και τεκμηριωθούν οι αντίστοιχες ανάγκες των αποδεκτών της δράσης. Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων ή των σεμιναρίων θα εξειδικεύεται ανά περίπτωση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Υποστηρικτική Δράση Ομάδα SSB (Supporting Small Businesses)

Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δράση ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ακρωνύμιο SSB – Supporting Small Businesses)

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβουλευτικού τύπου μικρής διάρκειας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από φοιτητές του ΟΠΑ, υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ, σε θέματα που αποτελούν επιστημονικά αντικείμενα σπουδών στο ΟΠΑ. Πιο συγκεκριμένα το περίγραμμα της δράσης είναι το ακόλουθο.

Αποδέκτες της δράσης
Οι αποδέκτες των υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβουλευτικού τύπου θα είναι μικρές και μικρομεσαίες εταιρείες που υποβάλλουν αιτήματα για ένα θέμα που τις απασχολεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το αίτημα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και να εμπίπτει στα γνωστικά πεδία του ΟΠΑ.

Αντικείμενο και περιγραφή της υπηρεσίας
Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συνολικής διάρκειας 100 – 120 ωρών (απ’ όλα τα μέλη της ομάδας) σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 2 – 2½ μήνες. Οι φοιτητές θα επισκέπτονται την επιχείρηση 3-5 φορές. Εκπρόσωποι της επιχείρησης θα μπορούν να επισκέπτονται το ΟΠΑ για συνάντηση με την ομάδα και τον επικεφαλής μέλος ΔΕΠ (1-2 φορές). Στο τέλος της εργασίας παραδίδεται στην επιχείρηση μια παρουσίαση (διαφάνειες – slides) με τις προτάσεις της ομάδας. Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων αποτελούν η κατάρτιση business plan, θέματα τιμολογιακής πολιτικής, κοστολόγηση προϊόντων, logistics, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ. Η εργασία μπορεί να αφορά και σε υλοποίηση κάποιων ενεργειών (δηλαδή να μην είναι μόνο υποστηρικτική), πχ, δημιουργία αρχείου Excel για κοστολόγηση, δημιουργία λογαριασμού / ιστοσελίδας στα κοινωνικά δίκτυα, κ.ο.κ. Θα υπάρχει μια διαδικασία επιλογής των εταιρικών αιτημάτων. Το κάθε αίτημα θα ελέγχεται, ώστε να αντιστοιχεί στο επίπεδο των φοιτητών.

Ομάδα παροχής της υπηρεσίας
Δημιουργείται μια ομάδα από φοιτητές (μέχρι 3 ανά ομάδα) με επικεφαλής ένα μέλος ΔΕΠ, προκειμένου να εργαστούν πάνω στο αίτημα της εταιρίας. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν φοιτητές 3ου ή/και 4ου έτους με καλούς βαθμούς στα θέματα που καλούνται να πραγματευτούν ή/και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Οι φοιτητές επιλέγουν επιχειρήσεις με τις οποίες θα ήθελαν να ασχοληθούν με βάση τα αιτήματα που αυτές υποβάλλουν. Θα υπάρχει διαδικασία επιλογής των καταλληλότερων φοιτητών για κάθε αίτημα.

Ανταμοιβή φοιτητών
Οι φοιτητές εκπροσωπούν το ΟΠΑ στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικού Προσφοράς του. ’ρα, η συμμετοχή τους είναι εθελοντική και τιμητική. Παράλληλα, αποκτούν επαφή με την αγορά και πρακτική εμπειρία, γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν μια βεβαίωση, ώστε να μπορούν να τεκμηριώσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο βιογραφικό τους. Θα μπορούν, επίσης, να ζητήσουν συστατική επιστολή από το μέλος ΔΕΠ που επέβλεπε την εργασία τους.

Ρόλος του επικεφαλής μέλους ΔΕΠ
Συντονίζει, καθοδηγεί και παρακολουθεί την ομάδα που έχει αναλάβει την εργασία, καθώς και την πρόοδο των εργασιών.

Για να δηλώσετε συμμετοχή:

  1. Εγγραφείτε στο portal του ΟΠΑ
  2. Επιβεβαιώστε το μήνυμα που θα λάβετε μέσω email και συνδεθείτε στη Δράση Supporting Small Businesses.
  3. Συμπληρώστε την αίτηση στην αντίστοιχη ενότητα (Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Επιχειρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα εδώ