ΤΕΙ Σερρών: Ολοκληρώθηκε το έργο “ENTRE+GB: Greek – Bulgarian network for education and training in entrepreneurship”

    Από: Startup Team

Πηγή: www.serreslife.gr

Αντικείμενο του έργου ήταν η  ανάπτυξη αφενός της επιχειρηματικότητας και αφετέρου της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου αξιολόγησαν την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις δομές και δράσεις επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές και δραστηριότητες. Στη συνέχεια δημιούργησαν μοντέλα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, τα οποία μπορούν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τους στόχους κάθε προγράμματος (π.χ. αντικείμενο εκπαίδευσης, διάρκεια, ωφελούμενοι, κλπ.) και να αποτελούν οδηγό εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων εκπαίδευσης. Οι εργασίες κορυφώθηκαν με τη διενέργεια δύο κύκλων σπουδών σε ένα γενικό πρόγραμμα στην επιχειρηματικότητα διάρκειας 10 εβδομάδων, το οποίο προσφέρθηκε με μεθόδους ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε μεικτές ομάδες Ελλήνων και Βούλγαρων εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιείχε τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες: α) Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, β) Ανάπτυξη διεθνούς και διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, γ) Διαχείριση τεχνολογίας, δ) Αξιολόγηση επιχειρήσεων, ε) Διαχείριση καινοτομίας και στ) Σύγχρονες τάσεις στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτέλεσε και η διατήρηση εκπαιδευτικών ιστολογίων (educational blogs) από τους εκπαιδευτές, με σκοπό την αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους σε ελεύθερο ύφος και σε σχέση με θέματα της επικαιρότητας στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε διαλογικές ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τα εκπαιδευτικά ιστολόγια αναφέρονταν στα ακόλουθα θέματα: α) Επιχειρηματικά μοντέλα, β) Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, γ) Προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, δ) Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, ε) Πράσινη επιχειρηματικότητα και στ) Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας.

Στους δύο κύκλους του εκπαιδευτικού  προγράμματος έλαβαν μέρος περίπου 140 εκπαιδευόμενοι και από τις  δύο χώρες. Το προφίλ του εκπαιδευόμενου ήταν αρκετά διαφοροποιημένο, καθώς  στο πρόγραμμα συμμετείχαν φοιτητές, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  με ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών τίτλων σπουδών, εργαζόμενοι, νέοι επιχειρηματίες, κλπ. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 25 έτη περίπου.  Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης, έπειτα από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις ή την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ