Πώς θα πάρετε το φοιτητικό επίδομα

    Από: Startup Team

Όσοι φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν και ενδιαφέρονται να λάβουν φοιτητικό επίδομα, θα πρέπει να γνωρίζουν τις σχετικές προϋποθέσεις. Αυτές είναι:

 

1. Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονιός που θεωρείται ότι βαρύνει o φοιτητής. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού, ή είναι πάνω από είκοσι πέντε 25 ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος

2. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός.

3. Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι 6 μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα.

4. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ αθροιστικά με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

5. Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στοενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές

6. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.

7. Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις.

8. Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος: α. όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, β. όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, γ. όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται στέγαση από τη σχολή τους.

Διαδικασία χορήγησης

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός προθεσμίας από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος ΑΦΜ. Ειδικά για το τρέχον έτος η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Ο δικαιούχος γονέας ή φοιτητής κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Σε περίπτωση που δεν προκύψει η πλήρωση κάποιου κριτηρίου χορήγησης του επιδόματος η αίτηση απορρίπτεται. Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή από την οποία και ενημερώνεται ο αιτών. Εφόσον μία αίτηση απορριφθεί υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης αίτησης θεραπείας

 

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», 4/9/2017