Υψηλή Εξειδίκευση: Προσόν ή Μειονέκτημα;

    Από: Startup Team

Πηγή: edujob.gr

Οι τύποι και τα επίπεδα των προσόντων του εργατικού δυναμικού διαφέρουν μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μόνο περιορισμένα σημεία σύγκλισης, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις διαφορές όσον αφορά στις εθνικές παραδόσεις, στην εκπαίδευση και τη κατάρτιση, στις οικονομικές δομές και στη ζήτηση των δεξιοτήτων.

Στην Ευρώπη, ο αριθμός των ατόμων με μεσαίου και υψηλού επιπέδου προσόντων θα συνεχίσει να αυξάνεται (Σχήμα 1), δεδομένου ότι γενικά οι νέοι με υψηλότερα προσόντα θα αντικαταστήσουν παλαιότερους εργαζομένους, οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν.

Σχήμα 1: Εργατικό Δυναμικό ανά Επίπεδο Επαγγελματικών Προσόντων, 2000 – 2020, ΕΕ-27

Υψηλή Εξειδίκευση: Προσόν ή Μειονέκτημα;

Πηγή: Cedefop (IER estimates)

Tο ποσοστό των ατόμων με προσόντα υψηλού επιπέδου κρίνεται ότι πρέπει να αυξηθεί και να καταλάβει το 1/3 του συνολικού εργατικού δυναμικού. Τα άτομα με προσόντα μεσαίου επιπέδου θα συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν το ήμισυ περίπου του εργατικού δυναμικού. Οι νέοι με ελάχιστα, ή καθόλου προσόντα θα είναι όλο και πιο δύσκολο να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας.

H εσωτερική κινητικότητα των εργαζομένων, η μετανάστευση εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά και εκτός αυτής, επηρεάζουν το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και τη σύνθεσή του. Αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει την προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ