Personal Effectiveness & Behavioural Skills Training: Απόδοση υψηλότερου επιπέδου

    Από: Startup Team

Πηγή: www.hrpro.gr

Οι πιέσεις για βελτιωμένα αποτελέσματα είναι ισχυρές σε εσωτερικό και εσωτερικό επίπεδο. Οι εταιρείες καλούνται πλέον να στελεχώνονται από ένα εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο οφείλει να μεγιστοποιεί συνεχώς την προσωπική του απόδοση και αποτελεσματικότητα. Όμως ποιες είναι εκείνες οι δεξιότητες-ικανότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτή και πώς μπορεί να επιτευχθεί πιο άμεσα;

Η μειωμένη εγχώρια ζήτηση προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών, έχει φέρει όλο τον επιχειρηματικό κόσμο αντιμέτωπο με καινούργια δεδομένα. Στην προσπάθειά τους οι οργανισμοί να ξεπεράσουν τα όποια δεινά τους προκαλεί η δεδομένη οικονομική κρίση, αξιοποιούν στο έπακρο τα στελέχη που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό που επισταμένως αναζητούν από το ανθρώπινο δυναμικό τους, είναι να εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να προσαρμόζεται και αυτό με τη σειρά του στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η απόδοση των στελεχών στο εργασιακό περιβάλλον βρίσκεται σε πλήρη συμμετρία με το personal effectiveness και τις αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες που εξ’ορισμού εσωκλείονται σε αυτό. Με τις κατάλληλες, ωστόσο, εκπαιδεύσεις ο οργανισμός μπορεί να εξασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό ένα αρκετά κινητοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό που να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων. Άλλωστε, η προσωπική απόδοση του κάθε στελέχους επηρεάζει τελικά και την εταιρική απόδοση, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται και από την πλευρά των στελεχών και από την πλευρά των οργανισμών.

Personal Effectiveness

Αρκετοί είναι οι ορισμοί που έχουν αποδοθεί για το περιεχόμενο της προσωπικής απόδοσης – αποτελεσματικότητας ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία εξετάζεται. Σύμφωνα με την wikipedia, ως personal effectiveness ορίζεται το σύνολο των ικανοτήτων και πρακτικών που στόχο έχουν να αυξήσουν την προσωπική απόδοση μέσω της προσωπικής επιτυχίας, της επίτευξης των στόχων ορίζοντας, ωστόσο, τον τρόπο που συνδέονται αυτές οι έννοιες μεταξύ τους.

Περιλαμβάνει συνήθως αρκετά στοιχεία της Θετικής Ψυχολογίας και τη δύναμη της θετικής σκέψης, όμως σε αρκετά σημεία διαφοροποιείται από αυτήν. Για την πλειοψηφία, τα προγράμματα που στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις για ένα μεγάλο εύρος soft skills, όπως είναι η ορθή διαχείριση του χρόνου, ο σωστός καθορισμός στόχων, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κ.ά.

Τα στελέχη που χαρακτηρίζονται ως αποδοτικά, τείνουν να αξιοποιούν τις δεξιότητές/ικανότητές τους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, και χωρίς να προσφεύγουν σε σπατάλη αυτών. Ουσιαστικά τις χρησιμοποιούν ώστε να επιτύχουν τους εκάστοτε στόχους που θέτουν και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιούν την απόδοσή και την αποτελεσματικότητα που εμφανίζουν τελικά, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ποια είναι όμως τα απαραίτητα συστατικά για να επιτευχθεί η πολυπόθητη προσωπική ανάπτυξη του στελέχους και ποιες είναι εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα την εξασφαλίσουν;

Βασικές δεξιότητες- ικανότητες

Σε καθημερινή βάση τα άτομα καλούνται να επιτύχουν διάφορους μικρούς ή μεγάλους στόχους, διευθετώντας τα αντίστοιχα projects που έχουν αναλάβει. Όμως που οφείλεται το γεγονός ότι ο ίδιος στόχος μπορεί να επιτευχθεί με εναλλακτικό τρόπο, και σαφώς άλλο κόστος αν πραγματοποιηθεί από κάποιο άλλο άτομο; Ο όρος της προσωπικής απόδοσης εμφανίζεται και πάλι ως η βέλτιστη απάντηση σε αυτό. Η αποτελεσματικότητα των στελεχών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εγγενή χαρακτηριστικά, το ταλέντο και την εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Από τη μία πλευρά, τα ταλέντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις ενός στελέχους οφείλουν να εντοπίζονται σε πρώτο χρόνο, και στη συνέχεια να αναπτύσσονται επαρκώς. Επιπρόσθετα, η εμπειρία περιλαμβάνει τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκτά κάποιο στέλεχος κατά τη διαδικασία γνωστικών και πρακτικών δραστηριοτήτων πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Η γνώση είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό βιώσιμων στόχων και την επίτευξη αυτών, αξιολογώντας σε κάθε περίπτωση τους κινδύνους που εσωκλείουν.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία βρίσκονται υψηλά στη λίστα των στελεχών που επιδιώκουν την αυξημένη προσωπική τους απόδοση, διασφαλίζοντας ως ένα βαθμό την επίτευξη στόχων σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι τα ακόλουθα: Αποφασιστικότητα:  Επιτρέπει στο στέλεχος να επικεντρωθεί στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από λιγότερο σημαντικά πράγματα. Η αυτο-πειθαρχία εδώ θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση.

Αυτοπεποίθηση:

Αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο χαρακτηριστικό που οφείλουν να διαθέτουν τα στελέχη, ώστε να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την αυξημένη απόδοσή τους. Η αυτοπεποίθηση εκδηλώνεται στην ομιλία, στην εμφάνιση ακόμη και στον τρόπο που βαδίζει κάποιος. Είναι αρκετά σημαντικό για ένα άτομο να έχει επίγνωση του εαυτού του, των δυνατοτήτων του ακόμη και των αδύναμων σημείων του, ώστε να μπορεί να αξιολογεί κάθε απόφασή του με τον πλέον ορθό τρόπο.

Επιμονή:

Η επιμονή σε κάθε στόχο που θέτει κάποιος στον εαυτό του συμβάλει στην ουσιαστική επίτευξη των ζητουμένων, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια.

Stress Management:

Το άγχος προκύπτει από την αβεβαιότητα σε μία κατάσταση και όταν η ελλιπής σχετική πληροφόρηση αυξάνει τον κίνδυνο λήψης λανθασμένων αποφάσεων και αντίστοιχων αρνητικών συνεπειών. Μπορεί να προέλθει είτε από συγκεκριμένα άτομα τα οποία δεν παρέχουν επαρκή πληροφόρηση είτε ακόμη και από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον όταν αυτό μεταβάλλεται. Η διαχείριση του άγχους και του τρόπου με τον οποίο ενδεχομένως επηρεάζει την καθημερινότητά αλλά και την εργασία του στελέχους, θεωρείται εξίσου σημαντική.

Επίλυση προβλημάτων:

Σε καθημερινή βάση, τα άτομα μπορεί να έρχονται αντιμέτωπα με προβλήματα, τα οποία οφείλουν να ξεπεράσουν άμεσα και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η εμπειρία, πολλές φορές, προστατεύει από τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτά μπορεί να επιφέρουν στο άτομο, όμως δεν αποτελεί τη βέλτιστη απάντηση σε όλα. Σχετικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν, ώστε ακόμη και λιγότερο έμπειρα άτομα να μπορούν να αποδομούν και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που συχνά ανακύπτουν.

Δημιουργικότητα:

Η έννοια της δημιουργικότητας είναι πολλές φορές συνυφασμένη με την έννοια του πρωτότυπου, του καινοτόμου. Είτε αφορά τη παραγωγή νέων ιδεών που οδηγούν σε ένα καινοτόμο αποτέλεσμα, είτε αφορά ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και συνδυασμού της υπάρχουσας γνώσης πάνω σε κάποιον τομέα, η δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει ένα στελέχος είναι εξίσου σημαντική. Την αποζητούν οι περισσότερες εταιρείες, ενώ αποτελεί προϋπόθεση για την παραμονή των επιχειρήσεων σε τροχιά καινοτομίας.

Άξονες της προσωπικής απόδοσης

Λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας, της ανάληψης νέων καθηκόντων αλλά και του μειωμένου χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη, η αίσθηση ότι βρίσκονται συνεχώς εκτός χρονοδιαγράμματος είναι κάτι το οποίο μειώνει αισθητά την αυτοπεποίθησή τους και τελικά την απόδοσή τους. Μερικά συστατικά που μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη προσωπική απόδοση εντός ενός οργανισμού είναι και τα ακόλουθα, τα οποία βελτιώνουν εν τέλει και τη συνολική εταιρική απόδοση:

Σπουδαιότητα:

Όταν τα στελέχη αναλαμβάνουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα projects οφείλουν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα ώστε να είναι συνεπείς τόσο απέναντι στον εαυτό τους όσο και απέναντι στους προϊσταμένους τους και την ίδια την εταιρεία. Ως πρώτο στάδιο οφείλουν να σκεφτούν και να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αξιολογήσουν το κάθε project ξεχωριστά. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τη γνώση του διαθέσιμο χρόνο τους και του τρόπου που μπορούν να τον αξιοποιήσουν παραγωγικά σε καθημερινή βάση. Στη συνέχεια, οφείλουν να αξιολογήσουν και να ιεραρχήσουν τα projects που έχουν αναλάβει, ενώ σημαντικό παραμένει για τους ίδιους να ακολουθήσουν πιστά την ιεράρχηση αυτήν.

Συγκέντρωση:

Τα στελέχη για να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις ανάγκες που απορρέουν από το εργασιακό τους περιβάλλον, οφείλουν να επικεντρώνονται στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους εξ’ορισμού, να πραγματοποιούν ορθή διαχείριση των εξωτερικών αραγόντων/πληροφοριών που διακόπτουν την εργασία τους, να μην χαρακτηρίζονται από αναβλητικότητα, και κυρίως να ακολουθούν το πρόγραμμα που οι ίδιοι έχουν θέσει.

Αξιολόγηση:

Εκτός από τη δημιουργία ενός προγράμματος στην εργασία και την πιστή ακολούθησή του, τα στελέχη θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν μια ξεκάθαρη ροή της εργασίας τους στο μυαλό τους (ποιες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, πότε είναι εφικτό να ολοκληρωθούν κ.ά.), τον τρόπο που κάθε προσωπική τους απόφασή προσδίδει αξία στο περιβάλλον όπου δρουν, καθώς επίσης οφείλουν να εμπλουτίζουν συνεχώς τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για κάθε έργο που αναλαμβάνουν. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την προσωπική τους επαγγελματική επιτυχία, αλλά και την επίτευξη των εταιρικών στόχων για τους οποίους έχουν προσωπικά δεσμευθεί.

Διαβάστε περισσότερα εδώ