Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της διαδικασίας έναρξης επιχείρησης

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι εξαιρετικά σημαντικές για την Ελληνική «μη-χρηματοδοτική επιχειρηματική οικονομία». Συνεισφέρουν τα τρία τέταρτα της προστιθέμενης αξίας και σχεδόν το 90% της απασχόλησης, σε σύγκριση, με έναν μέσο όρο 60%, και τα δύο τρίτα αντίστοιχα της υπόλοιπης ΕΕ. Οι μικροεπιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας σχεδόν το 60% της απασχόλησης και το 36% της προστιθέμενης αξίας. Επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, όπου παράγεται περίπου το 40% της απασχόλησης των ΜΜΕ και της προστιθέμενης αξίας. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα επηρεάστηκαν πολύ από την κρίση και δεν έχουν ακόμη ανακάμψει.

Παρόλα αυτά συνδυάζοντας την καινοτομία και την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας, ότι η χώρα συμμετέχει στην τεχνολογική / ψηφιακή επανάσταση. Ενώ η εκκίνηση της Ελληνικής βιομηχανίας βρίσκεται ακόμη στην πρώιμη ανάπτυξή της, υπάρχουν ιστορίες επιτυχίας και ισχυροί δείκτες που μπορούν να δημιουργήσουν οφέλη για την Ελληνική οικονομία.

Σχετικά με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της διαδικασίας έναρξης επιχείρησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “The Three Questions Model of Developing Social Entrepreneurs (T3QM)”, παρακάτω αποτυπώνονται τα συμπεράσματα:
  • Η κοινωνική οικονομία είναι ένας σημαντικός θεσμός όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα, συμφωνούν ότι η κοινωνική επιχείρηση πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινωνικής αξίας, περιβαλλοντικής αξίας και ευκαιριών απασχόλησης.
  • Τα μεγαλύτερα εμπόδια που εμποδίζουν την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, η έλλειψη υποστήριξης και η έλλειψη γνώσης σχετικά με τον τρόπο σύνταξης μιας επιχειρηματικής ιδέας.
  • Οι σημαντικότερες επιχειρηματικές ικανότητες είναι η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας, η σύνοψη μιας επιχειρηματικής ιδέας και η κατανόηση πώς να τεθούν σαφείς στόχοι.
  • Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου φαίνεται να είναι ένα δύσκολο έργο. Ο κύριος σκοπός του πρέπει να είναι η περίληψη της επιχειρηματικής ιδέας, η αποτύπωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του προϊόντος / υπηρεσίας, η ομάδα στόχος και η πολιτική τιμολόγησης.
  • Η πλέον προτιμώμενη μέθοδος για ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα θα ήταν μια διαδικτυακή σειρά μαθημάτων ή η καθοδήγηση έναν προς έναν. Το μάθημα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων και ευέλικτη δομή.

Τα ευρήματα της έρευνας σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Λιθουανία, Μάλτα και Ιταλία, συγκεντρώνονται στο παρακάτω γράφημα:

Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της διαδικασίας έναρξης επιχείρησης

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr