Κονδύλια €100 εκατ. μέσω του Αναπτυξιακού για την καινοτομία

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ανοίγει ο δρόμος για τη στήριξη καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, με συνολικά κονδύλια €100 εκατ. Το δρόμο ανοίγει η κοινή υπουργική απόφαση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας, κ. Γιάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Κώστα Φωτάκη. Με την απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες για το χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Η δε βεβαίωση καινοτομίας εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της απόφασης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών. Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων ΜμΕ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2018 ανέρχεται σε €100 εκατ. Εξ αυτών τα €70 εκατ. αφορούν τα είδη ενίσχυσης: επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Τα δε €30 εκατ. αφορούν τη φορολογική απαλλαγή.

Ενισχύσεις

Στην περίπτωση επιχορήγησης, αυτή φθάνει στο 70% του προβλεπόμενου ύψους επένδυσης, ενώ για τις ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων προβλέπεται επιχορήγηση 100% του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Στις ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων ανήκουν όσες εταιρείες πληρούν κάποιο από τα εξής κριτήρια:

– Επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους,

– Εξωστρεφείς εταιρείες (ως τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή τον λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους),

– Καινοτόμες εταιρείες (οι επιχειρήσεις , των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών,

– Είναι εταιρείες που προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

– Είναι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αυξήσει την απασχόλησή κατά 10% και πλέον την τελευταία τριετία,

– Συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

– Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές και σε παραμεθόριες περιοχές.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr