Μικρά δάνεια για μεγάλες ιδέες!

    Από: Startup Team

Η οικονομική κρίση και η έλλειψη ρευστότητας των τελευταίων ετών ωθούν πολλούς μικρούς ή εν δυνάμει επιχειρηματίες στην εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, δεδομένου ότι τα αυστηρά κριτήρια που θέτουν πλέον τα τραπεζικά ιδρύματα καθιστούν απαγορευτική, αρκετές φορές, την πρόσβασή τους σε αυτές.

Πλέον και στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει να παρέχονται εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, από πιστοποιημένους φορείς, για την παροχή μικροδανείων σε επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Μικροπιστώσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το τελευταίο διάστημα, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι φορείς ή σχήματα, ελάχιστα στον αριθμό, τα οποία ασχολούνται με την εξέταση των αιτήσεων, την παροχή μικροδανείων, αλλά και τη παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή νέες). Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το ΚΕΠΑ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης), το οποίο εκτός της δράσης του ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχύσει περαιτέρω τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προχώρησε στη δημιουργία ενός σχήματος μικροχρηματοδότησης ονόματι microSTARS, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή μικρών δανείων προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητάς τους.

Τα σχήματα αυτά εξετάζουν τη δυνατότητα χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις από 1.000 ως 25.000 ευρώ, σε συνεργασία με κάποια τράπεζα. Οι δανειολήπτες μπορούν να επωφεληθούν από μικρά δάνεια, με χαμηλό επιτόκιο (από 6-8%) και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, μόνο με την ύπαρξη ενός εγγυητή. Επιπλέον, κάποια από τα σχήματα παροχής μικροδανείων, δίνουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν (ανεξάρτητα από τη λήψη δανείου) σε workshops με θεματολογία ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, σε e-learning προγράμματα αλλά και σε εξατομικευμένες συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

Στόχος των μικροπιστώσεων είναι η χρηματοδότηση επιχειρηματικών αναγκών που έχουν αποκλειστικά αναπτυξιακό σκοπό, όπως π.χ. αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, εμπορευμάτων και α’ υλών. Επιπλέον, ένα μικροδάνειο μπορεί να καλύψει δαπάνες όπως μικρής έκτασης κτιριακές επεμβάσεις, αγορά εταιρικών αυτοκινήτων, έξοδα προβολής κ.α., ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης. Δεν χρηματοδοτούνται δαπάνες μη αναπτυξιακού χαρακτήρα όπως, για παράδειγμα, κάλυψη λειτουργικών δαπανών, πληρωμή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών.

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τηρούν τα σχήματα παροχής μικροδανείων, η δυνατότητα δανειοδότησης δίνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και startups λειτουργίας τουλάχιστον 6 μηνών, όλων των δραστηριοτήτων, που εμφανίζουν ετήσιο τζίρο κάτω των 2 εκατομμυρίων. Οι ενδιαφερόμενες νόμιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες και να μην έχουν βεβαρυμμένο ιστορικό στα αρχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ».

Διαδικασία αίτησης & λήψης μικροδανείου

Κάθε σχήμα/φορέας έχει το δικό του σύστημα για την υποβολή της αίτησης μικροδανείου και τον έλεγχο της πλήρωσης των βασικών προϋποθέσεων δανειοδότησης, με συγκεκριμένη διαδικασία απάντησης ερωτηματολογίου, είτε ηλεκτρονικά μέσω online πλατφόρμας, είτε με άλλο τρόπο. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτήσεων είτε πολλαπλής επιλογής είτε ανοιχτού τύπου, ώστε ο ενδιαφερόμενος να παράσχει πληροφορίες για την επιχείρηση του, τον ίδιο αλλά και για τον το σκοπό της αίτησης του μικροδανείου.

Βασικό χαρακτηριστικό του θεσμού των μικροχρηματοδοτήσεων είναι ότι οι αποφάσεις δανειοδότησης από τους φορείς παροχής μικροδανείων δεν βασίζονται μόνο στα προσκομισθέντα οικονομικά στοιχεία αλλά και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του δανειολήπτη  (π.χ. ικανότητες, προσωπική δέσμευση, ακεραιότητα, εμπειρία κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται σε απόλυτο συνδυασμό με την επιχειρηματική ιδέα και με ένα ρεαλιστικό σχέδιο για το πώς ο δανειολήπτης θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα ώστε να δημιουργηθούν επαρκείς ταμειακές εισροές και να είναι σε θέση να αποπληρώσει το δάνειο.

Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη των φορέων παροχής μικροδανείων, πραγματοποιούν πάντα μια επίσκεψη στην έδρα της επιχείρησης του υποψήφιου δανειολήπτη με σκοπό τη γνωριμία μαζί του και τη σκιαγράφηση της εν λόγω επιχείρησης. Η παραπάνω ενέργεια είναι καταλυτική για την έκβαση του δανειακού αιτήματος. Η τελική έγκριση του δανείου χορηγείται από την εκάστοτε συνεργαζόμενη Τράπεζα.

Πηγή: epixeiro.gr