ΤΑΝΕΟ: Χρηματοδότηση άνω του 1 δισ. για ΜμΕ

    Από: Startup Team

Ρευστότητα 1.050 δισ. ευρώ προετοιμάζει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ). Το ποσό αυτό θα διατεθεί μέσω τεσσάρων funds σε ΜΜΕ, οι οποίες είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα δανεισμού είτε επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους.

Τα funds αυτά θα προκύψουν μέσω συνεπένδυσης πόρων του ΤΑΝΕΟ και ιδιωτικών κεφαλαίων. Η σχετική πρόσκληση του ΤΑΝΕΟ προς τους ιδιώτες επενδυτές είναι στον «αέρα» και συνεπώς εντός των επομένων μηνών αναμένεται η σύστασή τους.

Τα επενδυτικά κεφάλαια που θα συσταθούν, φέρουν τις επωνυμίες «Debt Fund», «4η Βιομηχανική Επανάσταση», «Made in Greece» και «Eπ-άνοδος». Στα κεφάλαια αυτά θα τοποθετήσει το ΤΑΝΕΟ 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ στο «Debt Fund», τα 150 εκατ. ευρώ στο «Επ-άνοδος» και από 50 εκατ. ευρώ στα «4η Βιομηχανική επανάσταση» και «Made in Greece».

Από την πλευρά τους, οι ιδιώτες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν με κεφάλαια που θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30% των τοποθετήσεων του ΤΑΝΕΟ. Συνεπώς στα επενδυτικά κεφάλαια «4η Βιομηχανική επανάσταση» και «Made in Greece», οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν με τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ, ενώ στο επενδυτικό κεφάλαιο «Επ-άνοδος», η ιδιωτική συμμετοχή θα πρέπει να ανέλθει σε τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα στο «Debt Fund», οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβάλουν με τουλάχιστον 135 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με κύκλους του ΤΑΝΕΟ, το προκαταρκτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από ιδιώτες επενδυτές είναι ήδη σημαντικό και αναφέρουν ότι η θεματική στόχευση των funds αλλά και η δυναμική πολλών ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του ΤΑΝΕΟ, τα επενδυτικά σχήματα που θα προκύψουν, οφείλουν να επενδύουν σε κεφαλαιουχικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης, δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή και τη μεταποίηση και χρήζουν χρηματοοικονομικής και λειτουργικής αναδιάταξης. Απαγορεύονται επενδύσεις:(α) αν η εν λόγω επένδυση αποτελεί Μη Επιτρεπτή Επένδυση, (β) σε Προβληματικές Επιχειρήσεις και (γ) σε Στόχους Επένδυσης που έχουν λάβει παράνομες κρατικές ενισχύσεις, που δεν έχουν επιστραφεί πλήρως.

Σημειώνεται ότι η απόκτηση οιωνδήποτε κινητών αξιών από τα επενδυτικά σχήματα θα πραγματοποιείται μόνο με συμμετοχή των σχημάτων αυτών σε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας ή στη σύναψη ομολογιακού, αποκλειόμενης της αγοράς υφιστάμενων κινητών αξιών ή μεριδίων ή ομολογιών από τους κατόχους τους.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται η απόκτηση από τα επενδυτικά σχήματα κινητών αξιών ή μεριδίων σε εξάσκηση δικαιωμάτων εξασφάλισης της εκάστοτε επένδυσής τους, που έχουν συμφωνηθεί με εύλογους όρους κατά την πραγματοποίησή της, ή σε εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, που αποβλέπουν στην επίτευξη της ακριβούς αναλογίας της εκάστοτε επένδυσης του επενδυτικού σχήματος επί της συνολικής κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης στην οποία έχει πραγματοποιηθεί, με γνώμονα την αποτίμηση της επιχείρησης επ’ ευκαιρία μεταγενέστερης διάθεσης ή έκδοσης κινητών αξιών ή μεριδίων, μέσω της μεταβίβασης προς το επενδυτικό σχήμα υφιστάμενων κινητών αξιών ή μεριδίων χωρίς αντάλλαγμα ή με συμβολικό αντάλλαγμα.

Βασικοί όροι σύστασης και λειτουργίας του «Dept fund»

Στόχοι Επένδυσης: Κεφαλαιουχικές, μη εισηγμένες, μη προβληματικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης.

Στάδιο Στόχου Επένδυσης:  Οποιοδήποτε στάδιο (εκκίνησης, ανάπτυξης/επέκτασης, ωρίμανσης)

Επενδυτική Περίοδος: 3-5 έτη

Είδος χρηματοδότησης: Μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές ή/και ομολογίες που πέραν του τόκου, παρέχουν δικαίωμα απόληψης.

Βασικοί όροι σύστασης και λειτουργίας του «4η Βιομηχανική Επανάσταση»

Στόχοι επένδυσης: Κεφαλαιουχικές, μη εισηγμένες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης και δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Στάδιο Στόχου Επένδυσης:  Οποιοδήποτε στάδιο (εκκίνησης, ανάπτυξης/επέκτασης, ωρίμανσης)

Επενδυτική Περίοδος: 3-5 έτη

Είδος χρηματοδότησης: Απόκτηση μετοχών/μεριδίων ή/και μετατρέψιμων ομολογιών

Βασικοί όροι σύστασης και λειτουργίας του «Made in Greece»

Στόχοι Επένδυσης: Κεφαλαιουχικές, μη εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης παραγωγής και προώθησης ελληνικών προϊόντων “Made in Greece”, που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης.

Στάδιο Στόχου Επένδυσης: Οποιοδήποτε στάδιο (εκκίνησης, ανάπτυξης/επέκτασης, ωρίμανσης)

Επενδυτική Περίοδος: 3-5 έτη

Είδος χρηματοδότησης: Απόκτηση μετοχών/μεριδίων ή/και μετατρέψιμων ομολογιών

Βασικοί όροι σύστασης και λειτουργίας του Επ-άνοδος»

Στόχοι Επένδυσης: Κεφαλαιουχικές, μη εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης, χρήζουν αναδιάρθρωσης/αναδιοργάνωσης και δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή και τη μεταποίηση.

Στάδιο Στόχου Επένδυσης: Στάδιο ανάπτυξης/επέκτασης, ωρίμανσης

Επενδυτική Περίοδος 3-5 έτη:

Είδος χρηματοδότησης: Απόκτηση μετοχών/μεριδίων ή/και μετατρέψιμων ομολογιών.

Πηγή: Euro2day.gr