Η σημασία της κατάλληλης επιλογής εταιρικής μορφής

    Από: Νάσος Νικολάου

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που πρέπει να λάβει ένας νέος επιχειρηματίας
είναι η επιλογή της κατάλληλης εταιρικής – νομικής μορφής της επιχείρησής του. Κάθε εταιρική μορφή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ενώ έχει σχεδιαστεί με γνώμονα διαφορετικές ανάγκες και στόχους.

Στο άρθρο που ακολουθεί, θα εξετάσουμε τις διάφορες μορφές επιχείρησης. Φυσικά, λόγω του περιορισμένου χώρου και καθώς για το θέμα, μπορεί να γραφτούν, χωρίς υπερβολή, ολόκληρα βιβλία, οι ενδιαφερόμενοι είναι καλό να επικοινωνήσουν με έναν καταξιωμένο λογιστή – σύμβουλο επιχειρήσεων για να δουν τι ταιριάζει στη δική τους περίπτωση.

www.nikolaousa.gr/ypiresies/idrisi-etairion/

Ατομική Επιχείρηση
Η κλασσική και απλουστευμένη μορφή επιχείρησης. Προσφέρει μεγάλη ευελιξία στις αποφάσεις και τη διαχείριση, πλεονεκτήματα ουσιώδη, κυρίως για μικρές και
μέσου μεγέθους επιχειρήσεις. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας οδηγεί σε ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους, τότε συνιστάται η εταιρική μορφή επιχείρησης.

Εταιρική Επιχείρηση
Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα, τους εταίρους. Οι βασικές της μορφές είναι:

 • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Ομόρρυθμη Εταιρεία
Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους
για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ενώ με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη τους για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας. Για την κατάρτιση μίας Ο.Ε. δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ένα ιδιωτικό συμφωνητικό αρκεί.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία
Στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία, οι εταίροι χωρίζονται σε ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:

 • Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι απεριόριστη.
 • Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι περιορισμένη, μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στην εταιρεία.
 • Ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται ως ομόρρυθμος όταν αναγράφεται το όνομά του στην επωνυμία της εταιρείας ή συμμετέχει στη διαχείριση και εκπροσώπησή της.
 • Όπως και στην ομόρρυθμη, για την κατάρτιση μίας Ε.Ε. δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό να αρκεί.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Στην Ε.Π.Ε., το κεφάλαιο διαιρείται σε “μερίδες συμμετοχής” με την κάθε μία να αποτελείται από εταιρικά μερίδια, όχι μικρότερα των 30 Ευρώ. Κυριότερα χαρακτηριστικά:

 • Ορισμένη διάρκεια.
 • Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.
 • Λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.
 • Ύπαρξη δύο οργάνων: της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή διαχειριστών.

Ανώνυμη Εταιρεία
Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα ακόλουθα:

 • Απαιτείται μεγάλο, σχετικά, κεφάλαιο για την ίδρυσή της.
 • Διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια που ενσωματώνονται σε τίτλους, τις μετοχές.
 • Αυστηροί όροι δημοσιότητας (δημοσίευση ετησίων αποτελεσμάτων κλπ).
 • Μακρά διάρκεια (συνήθως 50 έτη).
 • Περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.
 • Λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
 • Ύπαρξη δύο οργάνων: της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι μία νέα σχετικά και καινοτόμα μορφή εταιρείας, η εισαγωγή της οποίας ανακοινώθηκε το 2012. Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Το καταστατικό της εταιρείας που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο.
 • Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του, εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς επίσης οι αποφάσεις των εταίρων και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η εταιρεία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ (Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
 • Η εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον 1 Ευρώ.
 • Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.
 • Στην επωνυμία, πρέπει σε να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή η συντομογραφία “Ι.Κ.Ε.”.
 • Διάρκεια ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί 12 έτη από τη σύστασή της.

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Με τον νόμο 4019/2011 θεσπίστηκε μία νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας Κοινωνικής Οικονομίας.

“Κοινωνική Οικονομία” είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, με σκοπό το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.Η Κοιν.Σ.Επ. είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Διοικείται ισότιμα από τα μέλη, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

Μετατροπή επιχείρησης

Σχεδόν οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης, μπορεί να μετατραπεί (φυσικά υπό προϋποθέσεις) σε άλλης μορφής επιχείρηση. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν και στην περίπτωση που κάποιος θέλει να διερευνήσει τις πιθανές ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν από την μετατροπή του εταιρικού του τύπου σε άλλον εταιρικό τύπο.

Επικοινωνία: www.nikolaousa.gr/epikoinonia/

Νάσος Νικολάου

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

Χρηματοοικονομικός Ελεγκτικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Αντιπρόεδρος της ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑE – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Website: www.nikolaousa.gr

από: Νάσος Νικολάου

Ο Νάσος Νικολάου είναι Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Χρηματοοικονομικός Ελεγκτικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων καθώς και αντιπρόεδρος της πιστοποιημένης και ηγέτιδας στον χώρο Λογιστικής – Φοροτεχνικής – Συμβουλευτικής Εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ. Έχει συνεργαστεί με εμβληματικές εταιρίες και οργανισμούς του ελληνικού και διεθνούς επιχειρείν. Έχει διατελέσει Οικονομικός Σύμβουλος στην εταιρεία έρευνας αγοράς Opinion του Ομίλου Βαρδινογιάννη, Λογιστικός Διευθυντής Τμήματος Πωλήσεων ( Gift Shop ) του ΚΠΙΣΝ (Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος), Οικονομικός Λογιστικός Υπεύθυνος του Ομίλου MF Group, Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου Yava Fitness Club κ.α. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με πολλές ακόμη εταιρίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.