Διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης της αλλοδαπής

    Από: Startup Team
πηγή: newsbeast.gr

Συγκροτείται Επιτροπή Ισοτιμιών

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος και η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.

Για την αναγνώριση της ισοτιμίας συγκροτείται Επιτροπή Ισοτιμιών (Ε.Ι) που έργο της είναι η εξέταση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.

Επίσης στο έργο της Επιτροπής είναι και η εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αναγνώριση ή μη ισοτιμίας ή κατάταξης τίτλων σπουδών που απονέμονται από καταργημένους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή δύναται, για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της, να επικοινωνεί με φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων της Επιτροπής ανά μήνα είναι τέσσερις (4).

Δικαιολογητικά

1. Ο ενδιαφερόμενος για ισοτιμία του τίτλου σπουδών του, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καταθέτει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα παρακάτω δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση:

Α. Για τίτλους της αλλοδαπής

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ξένου τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης (μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου τίτλου).

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού / ωρολογίου προγράμματος σπουδών της Σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης του εξωτερικού (μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου εγγράφου).

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου της βασικής εκπαίδευσης, δηλαδή του τίτλου που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο από το σχολείο και ο οποίος αποτελούσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στη Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης (μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου τίτλου βασικής εκπαίδευσης).

4. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ξένου τίτλου σπουδών (προς ισοτιμία).

5. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αναλυτικού/ωρολογίου προγράμματος.

6. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του απολυτηρίου τίτλου της βασικής εκπαίδευσης, δηλαδή του τίτλου που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο από το σχολείο και ο οποίος αποτελούσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στη Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης.

7. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), το οποίο θα καθορισθεί με ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.

8. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής αλλοδαπού, όταν πρόκειται για αιτούντες που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Συμπληρωμένη Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και Ερωτηματολόγιο. Τα δύο (2) έντυπα (Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, Ερωτηματολόγιο) πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντα.

Β. Για τίτλους της ημεδαπής

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ελληνικού τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. ΜΟΝΟ νια τις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: Επικυρωμένη φωτοτυπία του αναλυτικού/ ωρολογίου προγράμματος σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής.

2. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), το οποίο θα καθορισθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.

3. Συμπληρωμένη Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. (Οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών συμπληρώνουν και το Ερωτηματολόγιο.) Τα δύο (2) έντυπα (Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, Ερωτηματολόγιο) πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντα.

2. Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να συμπληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ή προσκομίζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω. Ο φάκελος εξετάζεται από την Ε.Ι., προκειμένου να εισηγηθεί για την ισοτιμία ή μη του κατατεθειμένου τίτλου σπουδών.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Ισοτιμιών δύναται να ζητήσει γραπτώς από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει κάθε επιπλέον αναγκαίο στοιχείο, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

Μετά την εξέταση του φακέλου του ενδιαφερόμενου, η Ε.Ι., δια των αρμοδίων οργάνων, εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τη χορήγηση ισοτιμίας ή μη του τίτλου σπουδών. Το Δ.Σ. αποφαίνεται για τη χορήγηση ή μη της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών. Το αποτέλεσμα του αιτήματος του κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
newsbeast.gr