Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός του ΕΒΕΘ με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για τα αποτελέσματα πολιτικών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, Έργο “Smart Specialization”

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης “Smart Specialization” (Έξυπνη Εξειδίκευση), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εκπόνηση μελέτης για τα αποτελέσματα των τρεχουσών πολιτικών (on-going policies) βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση μελέτης για τα αποτελέσματα των τρεχουσών πολιτικών (on-going policies) βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», ο ανάδοχος θα εκπονήσει, για λογαριασμό του ΕΒΕΘ και σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Έργου του Επιμελητηρίου για την πράξη “Smart Specialisation”, μία μελέτη για τα αποτελέσματα των τρεχουσών πολιτικών (on-going policies) βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με εστίαση στα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δευτερευόντως σε άλλα σχετικά μέτρα, όπως ο Επενδυτικός Νόμος 3908/2011.

Προϋπολογισμός δαπάνης: σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Για την παραλαβή τεύχους προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 – 15.00, αρμόδιος κ. Γιώργος Εμμανουηλίδης, τηλ. 2310 370181 και κ. Αντώνης Μπούμπουλας, τηλ. 2310 370180.

Οι προσφορές κατατίθενται στο γενικό πρωτόκολλο του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 3ος όροφος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 10.09.2014 και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, 1ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

Προσφορές που παραλαμβάνονται από το ΕΒΕΘ μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr