Πρόσκληση για τη δημιουργία δομών στήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

    Από: Startup Team
πηγή: epidotisimag.gr

Ήδη έχουν δημιουργηθεί 678 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και, μαζί με τις δεκάδες νέες που δημιουργούνται από τα προγράμματα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, αναδεικνύουν τη νέα τάση επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Πρόσκληση στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις του άρθρου 18 του Ν. 4019/11 για τη δημιουργία δομών στήριξης λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της δράσης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» απευθύνει το υπουργείο Εργασίας.

Ευκαιρίες για 6.489 νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία περιφερειακών δομών στήριξης, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 ωφελούμενοι που ανήκουν στις «Ευάλωτες» και «Ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Νόμο 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», εκ των οποίων

 • 6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες
 • 6.000 θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει καταρτίσει Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την:

 • Ενθάρρυνση, ενεργοποίηση και ενίσχυση των πολιτών και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.
 • Προσφορά υπηρεσιών επιχειρηµατικής ανάπτυξης και δοµών υποστήριξης.
 • Παροχή βιώσιµης χρηµατοδότησης για τη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων από την εκκίνηση µέχρι την ανάπτυξη τους.
 • Συγκρότηση ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας κοινωνικής οικονομίας (νομικό, ρυθμιστικό φορολογικό).
 • Υποστήριξη της πρόσβασης σε δηµόσιες αγορές, μέσα από την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με φορείς του κεντρικού κράτους ή της αυτοδιοίκησης.

Η δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας είναι κεντρική πρωτοβουλία του Στρατηγικού Σχεδίου.

One stop shop για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας.

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και η λειτουργία κόμβου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Στις δομές θα παρέχονται υπηρεσίες, όπως:

 • Πληροφόρηση, κινητοποίηση, υποστήριξη, coaching και mentoring για δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, επιμόρφωση των μελών των Κοιν.Σ.Eπ.
 • Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και συμβουλευτική στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής κ.ά.
 • Υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών.
 • Οργάνωση και λειτουργία fora διαλόγου και τοπικών συμφώνων (pacts). Δικτύωση των Κοιν.Σ.Eπ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και δημιουργία clusters.
 • Οργάνωση διακρατικής συνεργασίας.

Οι ωφελούμενοι της κατηγορίας παρέμβασης είναι οι αναφερόμενοι ως ανήκοντες στις «ευάλωτες» και «ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Νόμο 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epidotisimag.gr