Προκαταβολή επιδότησης έως 100% με τον νέο επενδυτικό

    Από: Startup Team
πηγή: ethnos.gr

Ανοίγει η αυλαία για τον νέο επενδυτικό νόμο που φέρνει αλλαγές στις δραστηριότητες που επιχορηγούνται και τα ποσοστά των ενισχύσεων, προβλέποντας τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής για 52 βασικές επαγγελματικές ειδικότητες.

Με τον νέο επενδυτικό νόμο ενισχύονται μια σειρά από επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών με ποσοστά που φθάνουν έως και 45%, στοχεύοντας στην τόνωση κατά βάση των πολύ μικρών και μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» παρουσιάζουν τις βασικές αλλαγές του νέου επενδυτικού νόμου, σε σχέση με το ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες μπορούν να ενισχυθούν, τις επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι και τα ποσοστά ενισχύσεων.

Σκοπός του νέου επενδυτικού νόμου είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, η αύξηση της ρευστότητας, η επιτάχυνση των επενδυτικών διαδικασιών και η διασφάλιση της διαφάνειας παρέχοντας στους επενδυτές ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο και επιταχύνοντας τις διαδικασίες έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα:

 • Θα επιχορηγούνται νέες και καινοτόμες μορφές δραστηριότητας στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, μεταποίηση πρώτων υλών με έμφαση και στόχευση στις εξωστρεφείς δραστηριότητες.
 • Στον τουρισμό θα επιχορηγούνται νέες μορφές τουρισμού και καταλυμάτων με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού και τη δημιουργία υψηλών προδιαγραφών καταλυμάτων στην ύπαιθρο αλλά και στις πόλεις.
 • Θα υπάρξει ειδική αναφορά στην αξιοποίηση και ενεργοποίηση των κλάδων της ανθρώπινης υγιεινής με έμφαση στον τουρισμό υγείας και ευεξίας.
 • Θα προβλέπονται κίνητρα για την ανάπτυξη του τομέα των σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων παρέχοντας ενισχύσεις για τη σύμπραξη εταιρειών παρεμφερών κλάδων.
 • Θα προβλέπει παροχή ρευστότητας και επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων.
 • Ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.
 • Θα συνεχιστεί η χρήση των φοροαπαλλαγών, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητά τους.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του νέου επενδυτικού νόμου θα υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Εχουν τη μορφή Ατομικής επιχείρησης, Εμπορικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε) ή Συνεταιρισμού.
 • Θα επιχορηγούνται νέες και υπό σύσταση εταιρείες με την υποχρέωση να συσταθούν εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής της και πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.

Οι ενισχύσεις θα αφορούν:

 • Τη δημιουργία νέας μονάδας,
 • Επέκταση υπάρχουσας μονάδας,
 • Τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα,
 • Τον εκσυγχρονισμό της μονάδας.

Είδη ενισχύσεων

Προσφέρονται τα παρακάτω κίνητρα:

• Φορολογική απαλλαγή

Απαλλαγή για χρονικό διάστημα κάποιων ετών, η διάρκεια θα οριστεί με την προκήρυξη του νόμου από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

• Επιχορήγηση

Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
ethnos.gr