9 θέσεις εργασίας στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντήρηση – Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού – Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω υποέργου.

Δείτε τις λεπτομέρειες για τις θέσεις στο πίνακα

9 θέσεις εργασίας στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση η οποία αποτελεί αναπόστατο στοιχείο της παρούσης και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παράδοσης στο πρωτόκολο που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων ) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: • Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων- Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Οέσπιδος 8,10558 Αθήνα, στο γραφείο πρωτοκόλλου. Ημέρες και ώρες παραλαβής αιτήσεων: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.30-13.30 εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της καταχώρισης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr), του ΥΠΠΟΑ (www.yppo.gr), και του Μουσείου  Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων    – Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη (www.melt.gr) καθώς και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ήτοι από 10/12/2014 έως και 16/12/2014.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Στο πεδίο της αίτησης που αναγράφεται επιλογή θέσης απασχόλησης, θα συμπληρωθεί ο αντίστοιχος κωδικός θέσης Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr