4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Προποντίδας

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

O Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας σύμφωνα με την αριθ. 29520/13-11-2014 (ΦΕΚ 3161/τ.Β’/25-11-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση προκηρύσσει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προς υλοποίηση των Γενικών Προγραμμάτων “Αθληση για Όλους” για τη χρονική περίοδο 2014-2015.

Οι Κ.Φ.Α. θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση όπως ακριβώς προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/τ.Β’/8-10-2013) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/ες: ΠΕ ΚΦΑ με ειδικότητα Πάλη: 1 άτομο ΠΕ ΚΦΑ με ειδικότητα Ενόργανη: 1 άτομο ΠΕ ΚΦΑ με κύρια ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί και Δευτερεύουσα ειδικότητα Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή: 1 άτομο ΠΕ ΚΦΑ με ειδικότητα Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου: 1 άτομο

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Αίτηση που θα συνοδεύεται από:

1.    Βιογραφικό σημείωμα.

2.    Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

3.    Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής και ειδικότητας/τες. 4.    Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

6.    Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

7.    Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

8.    Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις διδακτικών ωρών ανα μήνα από τους φορείς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ. α.) ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr