Οι Αμοιβές στους Δυναμικότερους Κλάδους της Οικονομίας

    Από: Startup Team

Πριν λίγες ημέρες αξιοποιήσαμε στοιχεία του γραφείου στατιστικής της εργασίας των ΗΠΑ (BLS) με σκοπό να εντοπίσουμε κλάδους δραστηριότητας με σημαντική τάση μεταβολής (αύξησης και μείωσης, αντίστοιχα) τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, θα εξετάσουμε το μέσο επίπεδο αμοιβών σε αυτούς κλάδους, εντοπίζοντας την «ποιότητα», από πλευράς αμοιβών, των θέσεων εργασίας που «δημιουργούνται», καθώς και αυτών που φαίνεται σταδιακά να «καταργούνται».

Συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα 1, παρακάτω, απεικονίζεται το μέσο επίπεδο ωριαίων αμοιβών στους κλάδους δραστηριότητας οι οποίοι εμφάνισαν την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράλληλα, απεικονίζεται ο μέσος όρος των αμοιβών στους κλάδους αυτούς, καθώς και ο συνολικός μέσος όρος στην ιδιωτική αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Παρατηρούμε πως το επίπεδο αμοιβών διαφέρει ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, ενώ ο συνολικός μέσος όρος των δυναμικών αυτών κλάδων παραμένει χαμηλότερος από τον μέσο όρο του συνόλου της αγοράς εργασίας.

Διάγραμμα 1:

Οι Αμοιβές στους Δυναμικότερους Κλάδους της Οικονομίας

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Bureau of Labor Statistics.

Μέσος όρος ωριαίων αμοιβών (στοιχεία Νοεμβρίου 2014) στους κλάδους δραστηριότητας που σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης θέσεων απασχόλησης μεταξύ Δεκεμβρίου 2008 και Δεκεμβρίου 2014.

Σημείωση: Οι τομείς δραστηριότητας έχουν ταξινομηθεί με βάση την αύξηση στις θέσεις εργασίας μεταξύ 2008 και 2014 ώστε να είναι ευκολότερη η σύγκριση με το αντίστοιχο Διάγραμμα 1 της προηγουμένης ανάλυσης. Ο μέσος όρος των κλάδων που απεικονίζονται στο διάγραμμα ($20,9) προκύπτει βάσει του αριθμού απασχολούμενων σε κάθε τομέα (στοιχεία Νοεμβρίου 2014). Για ορισμένους τομείς με σημαντική αύξηση της απασχόλησης, τα στοιχεία του μέσου επιπέδου αμοιβών δεν είναι διαθέσιμα.

Αντίστοιχα, στο Διάγραμμα 2, παρακάτω, απεικονίζεται το μέσο επίπεδο ωριαίων αμοιβών σε τομείς δραστηριότητας, όπου η απασχόληση σημείωσε την μεγαλύτερη κάμψη τα τελευταία 6 χρόνια (2008-2014). Στην περίπτωση αυτή, επίσης, οι αμοιβές διαφοροποιούνται ανάλογα τον κλάδο δραστηριότητας, με τον μέσο όρο στους τομείς αυτούς να υπερβαίνει τον μέσο όρο της αμερικανικής αγοράς εργασίας.

Διάγραμμα 2

Οι Αμοιβές στους Δυναμικότερους Κλάδους της Οικονομίας

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Bureau of Labor Statistics.

Μέσος όρος ωριαίων αμοιβών (στοιχεία Νοεμβρίου 2014) στους κλάδους δραστηριότητας που σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων απασχόλησης μεταξύ Δεκεμβρίου 2008 και Δεκεμβρίου 2014.

ημείωση: Οι τομείς δραστηριότητας έχουν ταξινομηθεί με βάση την μείωση στις θέσεις εργασίας μεταξύ 2008 και 2014 ώστε να είναι ευκολότερη η σύγκριση με το αντίστοιχοΔιάγραμμα 2 της προηγουμένης ανάλυσης. Ο μέσος όρος των κλάδων που απεικονίζονται στο διάγραμμα ($28,8) προκύπτει βάσει του αριθμού απασχολούμενων σε κάθε τομέα (στοιχεία Νοεμβρίου 2014). Για ορισμένους τομείς με σημαντική μείωση της απασχόλησης, τα στοιχεία του μέσου επιπέδου αμοιβών δεν είναι διαθέσιμα.

Συγκρίνοντας το μέσο επίπεδο αμοιβών σε κλάδους δραστηριότητας με σημαντική ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης και σε τομείς όπου σημειώνουν κάμψη, εντοπίζουμε το ζήτημα ανισότητας που αρχίζει να αποτελεί εντονότερα θέμα συζήτησης σε διεθνές επίπεδο.