21 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δίου Ολύμπου

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εικοσιένα (21) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας.

Kαι συγκεκριμένα:

21 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δίου Ολύμπου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δίου – Ολύμπου (Γραφείο Πρωτοκόλλου, τηλ: 2352350136, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2.    Βασικό τίτλο σπουδών

3.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση.

4.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07.

5.    Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

6.    Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr