80 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Χαλκίδας

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ογδόντα (80) εργατών γενικά (κήπων – ακτών – παιδικών χαρών-αγροτικών δρόμων) , με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών  .

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων & Μεγασθένους, στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών στο 2ο όροφο, υπεύθυνη υπάλληλος Παυλάκη Σοφία ΔΕ1/ΣΤ΄ (τηλ. 2221 3 55126)  συνοδευόμενες από:

1.Φωτοτυπία ταυτότητας,

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,  (έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών). Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 25/02/2015 μέχρι και Παρασκευή 06/03/2015.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr