Πόσοι Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

    Από: Startup Team

Τα επαγγέλματα του νηπιαγωγού και του δασκάλου θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς συμβάλλουν στις γνώσεις αλλά και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού.

Ανήκουν στην κατηγορία εκείνη των επαγγελμάτων που ως βασικό αντικείμενο έχει  τη διδασκαλία και τη μετάδοση γνώσεων που αφορούν στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Πέραν της άριστης γνώσης του επιστημονικού πεδίου του, ένας δάσκαλος/νηπιαγωγός θα πρέπει να διακρίνεται από επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα συνεργασίας, διδακτικές ικανότητες, μεταδοτικότητα, αμεροληψία, υπομονή, αλλά και ήθος, ιδίως ο νηπιαγωγός, καθότι αλληλεπιδρά με παιδιά νηπιακής ηλικίας.

Ο νηπιαγωγός ασχολείται με την εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Φροντίζει για την ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξή τους, τα βοηθά να κατανοήσουν βασικές έννοιες σχετικές με την αντίληψη του κόσμου που τα περιβάλλει και παράλληλα τα ασκεί στο συντονισμό των κινήσεών τους. Για το σκοπό αυτό δημιουργεί στο χώρο του νηπιαγωγείου ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα για τα παιδιά, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, το τραγούδι, την απαγγελία, τη διήγηση, το χορό, τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία. Επίσης, παρακολουθεί τα παιδιά την ώρα του παιχνιδιού και του φαγητού, με σκοπό να μάθει να συνηθίσουν στην τάξη και στην καθαριότητα και να προσαρμοστούν στην ομαδική ζωή (δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες για το επάγγελμα, τις προοπτικές και τις δεξιότητες που απαιτεί).

Ο δάσκαλος έχει ως έργο του τη διδασκαλία των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές ηλικίας από έξι ως δώδεκα ετών και είναι ο καθοδηγητής τους στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Με την προσωπικότητα, το παράδειγμα και τις γνώσεις του συμβάλλει στην καλλιέργεια του παιδιού, την εξέλιξη και την πρόοδό του μέσα στη κοινωνία (δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες για το επάγγελμα, τις προοπτικές και τις δεξιότητες που απαιτεί).

Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά το μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόληση των δασκάλων και των νηπιαγωγών στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 1 και 2.

Διάγραμμα 1. Αριθμός δασκάλων και νηπιαγωγών που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Πόσοι Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διάγραμμα 2. Μεταβολή στην απασχόληση δασκάλων και νηπιαγωγών το 2020 σε σχέση με το 2012

Πόσοι Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ο αριθμός των δασκάλων και νηπιαγωγών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,41% έως το 2020, δηλαδή από 80.692 το 2012 σε 83.372 το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 σε σχέση με το 2012 παρατηρείται μείωση του αριθμού τους κατά 2,91%, ενώ από το 2014 έως το 2020 υπάρχει αύξηση κατά 5,63% παρότι το 2019 συναντάται μικρή μείωση.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, ο αριθμός των δασκάλων και νηπιαγωγών αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,82% από το 2012 έως το 2020, δηλαδή να φτάσει στους 93.208 γιατρούς. Μάλιστα, σημαντική μεταβολή προβλέπεται το 2019, όταν ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί κατά 3.518 άτομα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τέλος, σύμφωνα και με το απαισιόδοξο σενάριο αναμένεται μείωση των δασκάλων και των νηπιαγωγών κατά 0,11% από το 2012 έως το 2020 φτάνοντας τους 79.958 γιατρούς.

 

Καυκά Κυριακή
Οικονομολόγος, MSc