Αλλαγές στον χρόνο έκδοσης των τιμολογίων με βάση τα νέα ΕΛΠ από 1/1/2015

    Από: Startup Team

Σε εφαρμογή τέθηκαν, από την 1η Ιανουαρίου, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που ισχύουν πλέον για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και όσων ανήκουν στον δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορούν θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων – παραστατικών). Σχετική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων έχει υπογράψει η ΓΓΔΕ Αικατερίνη Σαββαΐδου παρέχοντας αναλυτικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 15 του νόμου 4308/14, καθώς και για τις απλοποιήσεις και απαλλαγές που επέρχονται με την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το κείμενο της ερμηνευτικής εγκυκλίου καλύπτει με πληρότητα το σύνολο των θεμάτων που μπορεί να προκύψουν στην πράξη από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, με στόχο τη διευκόλυνση της ορθής εφαρμογής, τον περιορισμό του κόστους και των ερωτημάτων εκ μέρους των υποκείμενων οντοτήτων και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ασφάλειας δικαίου.

Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, διευκρινίζεται ότι, πέραν των ρητά κατονομαζόμενων περιπτώσεων οντοτήτων, υπόκειται στον νόμο και κάθε άλλη οντότητα που αποκτά εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα, όπως άλλωστε ορίζει η φορολογική νομοθεσία (νόμος 4172/13). Παρέχονται επίσης διευκρινίσεις για ειδικές περιπτώσεις οντοτήτων που υπόκεινται ή εξαιρούνται από την εφαρμογή του νόμου. Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί ένταξης των υποκείμενων οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους, ενώ δίνονται συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για την εφαρμογή των ποσοτικών κριτηρίων μεγέθους, με ιδιαίτερη αναφορά στη μετάβαση στο νέο πλαίσιο από την 1/1/2015.

 

Επίσης παρέχονται επεξηγήσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης των παραστατικών πώλησης (ιδίως για συνεχιζόμενες ή επαναλαμβανόμενες πωλήσεις) και παρατίθενται συγκεκριμένα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

Ας δούμε κατ’ αρχήν τι αναφέρεται στο άρθρο 11 του Ν.4308/14:

1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.

2. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.

γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.

δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου της παρ. 3 του άρθρου 10, το συγκεντρωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.

Παρακάτω έχουμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα, στον οποίο φαίνονται τι ακριβώς ισχύει μετά την 1/1/15 με τον Ν.4308/14.

Κατηγορία συναλλαγής

Χρόνος έκδοσης*

Πώληση αγαθών

Μέχρι την 15η του επόμενου μήνα

Παροχή υπηρεσιών γενικά

Μέχρι την 15η του επόμενου μήνα

Συνεχιζόμενη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή τεχνικών έργων

Μέχρι την 15η του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί

Απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας

Ημερομηνία απόκτησης δικαιώματος

Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο

Μέχρι την 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο

Πωλήσεις προς Δημόσιο

Μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων

Πιστωτικό Τιμολόγιο Έκπτωσης

Ημερομηνία υποχρέωσης χορήγησης έκπτωσης

Πιστωτικό Τιμολόγιο Επιστροφής

Μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από το χρόνο παραλαβής των επιστρεφόμενων αγαθών

*Η ημερομηνία του παραστατικού σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η ημερομηνία έκδοσης του

Για παράδειγμα, αν η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, η έκδοση του τιμολογίου μπορεί να γίνει έως τις 15 Απριλίου και η ημερομηνία έκδοσης θα είναι η ίδια, δηλ. 15/4. Επίσης η φορολογική περίοδος στην οποία ο φόρος γίνεται απαιτητός για σκοπούς ΦΠΑ, είναι ο Απρίλιος.