5 θέσεις εργασίας στην Καβάλα

    Από: Startup Team
πηγή: dikaiologitika.gr

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ειδικευμένοι εργάτες ΥΕ

Πέντε(5)

Χερσαίο Τείχος Καβάλας, Καβάλα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο διοίκησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας -Θάσου, Κύπρου 14, 65110 Καβάλα καθημερινά 9.00-13.30, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στο κτίριο διοίκησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου, Κύπρου 14, 65110 Καβάλα (στον φάκελο να σημειωθεί: Για πρόσληψη στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ», τηλ. πληροφοριών: 2510224716 κ. Μ. Αραμπατζή), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης, στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr), του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (http:// www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 03.04.2015 έως 09.04.2015 και τις ώρες 09.00 έως τις 13.30).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
dikaiologitika.gr