Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας για τη πρόσληψη 32.433 ανέργων

    Από: Startup Team

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων ανέργων στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 32.433 ανέργων στους Δήμους της χώρας για διάστημα 5 μηνών.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

  1. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις ο̟οίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆

  2. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις ο̟οίες δεν εργάζεται κανείς

  3. εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆

  4. άνεργοι ̟τυχιούχοι ΑΕΙ Πανε̟ιστηµιακού και Τεχνολογικού τοµέα εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους

  5. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών.

Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ( που γίνεται ηλεκτρονικά) είναι 27/4/2015 και όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και τη μοριοδότηση μπορείτε να δείτε εδώ.