Πόσοι Ταμίες και Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

    Από: Startup Team

Καθημερινά για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών μας ο ταμίας είναι αυτός που θα μας εξυπηρετήσει είτε σε μια δημόσια υπηρεσία είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ανάλογη είναι η περίπτωση του υπαλλήλου έκδοσης εισιτηρίων, ο οποίος εκτελεί χρέη ταμία ως προς την έκδοση εισιτηρίων.

Αντικείμενο της εργασίας του ταμία είναι η είσπραξη και η πληρωμή χρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο ταμίας εισπράττει χρήματα σύμφωνα με τιμολόγια, εντολές, γραμμάτια εισπράξεων (παραστατικά του ταμείου) ή πληρώνει σύμφωνα με εντάλματα πληρωμής, αποδείξεις κ.λπ. Ανάλογα με το φορέα, όπου απασχολείται, έχει και διαφορετικά καθήκοντα και υποχρεώσεις.

Η ευχέρεια στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, η υπευθυνότητα, η τιμιότητα, η ευγένεια και η συνέπεια θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Η θέση είναι εμπιστευτική και ο επαγγελματίας αυτός οφείλει να είναι τακτικός, προσεκτικός και λεπτολόγος.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο ταμίας και ο υπάλληλος έκδοσης εισιτηρίων δεν απαιτείται να έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες ή να είναι απόφοιτοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν το χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ταμειακής μηχανής και να έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες.

Στο Διάγραμμα 1 αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των ταμιών και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων ανά γεωγραφική περιφέρεια. Η πλειοψηφία (43,1%) απασχολείται στην περιφέρεια της Αττικής, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (15,8%) και η Κρήτη (6,1%)

Διάγραμμα 1. Γεωγραφική κατανομή ταμιών και υπαλλήων έκδοσης εισιτηρίων ανά περιφέρεια (2011)

Πόσοι Ταμίες και Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Απογραφή Πληθυσμού 2011.

Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά το μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόληση στο επάγγελμα του ταμία και του υπαλλήλου έκδοσης εισιτηρίων στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 3 και 4.

Διάγραμμα 2. Αριθμός όσων απασχολούνται ως ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων και αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Πόσοι Ταμίες και Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Διάγραμμα 3. Μεταβολή στην απασχόληση στο επάγγελμα του ταμία και του υπαλλήλου έκδοσης εισιτηρίων το 2020 σε σχέση με το 2012

Πόσοι Ταμίες και Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση:Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι προοπτικές απασχόλησης στο συγκεκριμένο επάγγελμα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς και στα τρία σενάρια παρατηρούμε αισθητή μείωση της απασχόλησης (Διάγραμμα 2 και 3).

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο αναμένεται μείωση της απασχόλησης στο επάγγελμα του ταμία και του υπαλλήλου έκδοσης εισιτηρίων κατά 9,58%. Συγκεκριμένα οι απασχολούμενοι από 19.233, που ήταν το 2012, θα μειωθούν στους 17.390 το 2020. Αναφορικά με το αισιόδοξο σενάριο η απασχόληση αναμένεται να διαμορφωθεί στους 17.814 το 2020. Τέλος, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο προβλέπεται μείωση της τάξης του 10,67% έως το 2020 (17.180 απασχολούμενοι το 2020).

Η μείωση της απασχόλησης στο συγκεκριμένο επάγγελμα δεν είναι ανεξάρτητη από τη συνεχή πτώση της καταναλωτικής ζήτησης στην ελληνική οικονομία. Ωστόσο, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη μελλοντική απασχόληση είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις και η χρήση του διαδικτύου. Μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) δίνεται η δυνατότητα για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες δεν απαιτούν την ύπαρξη φυσικών προσώπων για την πραγματοποίηση των συναλλαγών.

 

Βαλσαμής Διονύσης
Οικονομολόγος MSc