Ημερίδα: Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο περιβάλλον σε σχέση με τον σχεδιασμό του τουρισμού

    Από: Startup Team

Το Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΥΜ-ΙΤΕ) οργανώνει την ημερίδα του έργου ClimaTourism «Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο περιβάλλον σε σχέση με τον σχεδιασμό του τουρισμού» την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, στο Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το έργο ClimaΤourism εστιάζει στον προσδιορισμό της τρωτότητας της ακτογραμμής στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τη σχετιζόμενη με αυτή παράκτια διάβρωση, στην εκτίμηση του κινδύνου για τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναμενόμενη απώλεια γης, όπως ο παράκτιος νησιωτικός τουρισμός, η εμπορική δραστηριότητα, η ασφάλεια παράκτιων υποδομών και λιμανιών αλλά και για τις κοινωνικές επιπτώσεις. Στόχος είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων για να υποστηρίξει στρατηγικές βελτίωσης της ανθεκτικότητας των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον παραλιακό τουρισμό. Το έργο επίσης στοχεύει στην παροχή δεδομένων για τη βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας ζώνης σε ενδιαφερόμενους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να αξιοποιηθούν για το χωροταξικό σχεδιασμό, την ασφαλή εκτίμηση του επενδυτικού κόστους αλλά και τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου.

Το πρόγραμμα ClimaTourism υλοποιείται από το Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του ΙTE στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους).

Πληροφορίες Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Tel.: +30 2810 391756, +30 2810 391710 alexandrakis@iacm.forth.gr Kampanis@iacm.forth.gr www.climatourism.com