Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Συντονιστής ευρωπαϊκού έργου για τη Νανοτεχνολογία

    Από: Startup Team

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ ανέλαβε πρόσφατα συντονιστής όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα ερευνητικών προγραμμάτων νανοτεχνολογίας στο πλαίσιο του έργου «NMP TeAm 3». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 600.000€, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020» και υλοποιείται από ένα δίκτυο 8 εταίρων από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και το Ισραήλ. Όλοι οι εταίροι του έργου είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (National Contact Points, NCP) των παραπάνω χωρών για τη θεματική προτεραιότητα «Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά και διεργασίες» (NMP) του «Ορίζοντα 2020».

Σκοπός του «NMP TeAm 3» είναι να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών που λειτουργούν ως Εθνικά Σημεία Επαφής στη θεματική προτεραιότητα NMP μέσω ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Απώτερος σκοπός είναι ερευνητικοί οργανισμοί και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη να λαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις τρέχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και να υποβάλουν ποιοτικότερες προτάσεις στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020».

Για την επίτευξη των παραπάνω, χρησιμοποιείται μια σειρά εργαλείων και μηχανισμών, όπως το εξειδικευμένο εργαλείο αναζήτησης συνεργατών, ημερίδες επιχειρηματικών συναντήσεων στο πλαίσιο διεθνώς αναγνωρισμένων εκδηλώσεων (πχ. Industrial Technologies, Euronanoforum, Manufuture κ.ά.), εκπαιδευτικά σεμινάρια και webinars με ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά δίκτυα (πχ. Enterprise Europe Network), τεχνολογικές πλατφόρμες και δίκτυα Εθνικών Σημείων Επαφής άλλων θεματικών προτεραιοτήτων του «Ορίζοντα 2020».

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει πρωταρχικό ρόλο στο πλαίσιο του έργου, λειτουργώντας ως συντονιστής, όπως και στις δύο προηγούμενες περιόδους του έργου (NMP TeAm 1 & 2), λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας του να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής υποστήριξης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιo Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (1999-2013) και για τον «Ορίζοντα 2020» (2014-2020). Η συμμετοχή του στο έργο NMP TeAm ανταποκρίνεται μεταξύ άλλων στην ανάγκη εκπαίδευσης των λιγότερο έμπειρων NMP Εθνικών Σημείων Επαφής και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων με το ευρωπαϊκό δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network, μέλος του οποίου είναι από το 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.nmpteam.com ή να επικοινωνείτε με τον Δρ. Απόστολο Δημητριάδη, adimi@help-forward.gr, τηλ. 2310 552791.