Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σχεδιάζει οδηγό για επιχειρήσεις με στόχο την παρουσίαση και ανάλυση βιώσιμων στρατηγικών για την επιτυχή πρόσληψη ατόμων με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης.

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σχεδιάζει και πρόκειται να αναπτύξει οδηγό και εξειδικευμένη μεθοδολογία για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν άτομα με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης.

Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν καθώς δεν έχει αναπτυχθεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Θα περιλαμβάνει βιώσιμες στρατηγικές για κάθε φάση / βήμα της διαδικασία πρόσληψης ατόμου με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης:

  1. Planning – Σχεδιασμός στρατηγικής προσλήψεων ατόμων με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης
  2. Acquisition – Στρατηγικές προσέλκυσης ενδιαφερόμενων ατόμων
  3. Selection – Στρατηγικές επιλογής των κατάλληλων ατόμων
  4. Closing the contract – Στρατηγικές απόκτησης των κατάλληλων ατόμων που έχουν επιλεγεί
  5. Integration – Σχεδιασμός των πρώτων βημάτων μετά την απόκτηση των κατάλληλων ατόμων και στρατηγικές ενσωμάτωσής τους στην κουλτούρα της επιχείρησης

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτού του οδηγού ήταν και ο στόχος της τρίτης διακρατικής συνάντησης του προγράμματος Starting with apprenticeship: Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση” που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 02 Ιουνίου 2015. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του καθόρισαν το πλαίσιο σχεδιασμού, την μεθοδολογία καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του οδηγού.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του προγράμματος με διευθυντικά στελέχη του ΟΑΕΔ με στόχο να παρουσιαστεί η πολιτική που εφαρμόζει ο φορέας με στόχο την προώθηση του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών INTERSYS Α.Ε. και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., οι οποίοι παρουσίασαν πρακτικές που εφαρμόζουν για την προσέλκυση και απασχόληση ατόμων με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σχεδιάζει και πρόκειται να αναπτύξει οδηγό και εξειδικευμένη μεθοδολογία για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν άτομα με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης.

Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν καθώς δεν έχει αναπτυχθεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Θα περιλαμβάνει βιώσιμες στρατηγικές για κάθε φάση / βήμα της διαδικασία πρόσληψης ατόμου με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης:

  1. Planning – Σχεδιασμός στρατηγικής προσλήψεων ατόμων με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης
  2. Acquisition – Στρατηγικές προσέλκυσης ενδιαφερόμενων ατόμων
  3. Selection – Στρατηγικές επιλογής των κατάλληλων ατόμων
  4. Closing the contract – Στρατηγικές απόκτησης των κατάλληλων ατόμων που έχουν επιλεγεί
  5. Integration – Σχεδιασμός των πρώτων βημάτων μετά την απόκτηση των κατάλληλων ατόμων και στρατηγικές ενσωμάτωσής τους στην κουλτούρα της επιχείρησης

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτού του οδηγού ήταν και ο στόχος της τρίτης διακρατικής συνάντησης του προγράμματος Starting with apprenticeship: Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση” που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 02 Ιουνίου 2015. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του καθόρισαν το πλαίσιο σχεδιασμού, την μεθοδολογία καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του οδηγού.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του προγράμματος με διευθυντικά στελέχη του ΟΑΕΔ με στόχο να παρουσιαστεί η πολιτική που εφαρμόζει ο φορέας με στόχο την προώθηση του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών INTERSYS Α.Ε. και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., οι οποίοι παρουσίασαν πρακτικές που εφαρμόζουν για την προσέλκυση και απασχόληση ατόμων με την μορφή μαθητείας / πρακτικής άσκησης.